Metody odmawiania Różańca - Jak odmawiać różaniec

 

     Jak można było się tego spodziewać po misjonarzu, cudowna Tajemnica Różańca Świętego nakierowana jest na apostolat praktyczny. To właśnie dlatego Autor dodał dwa teksty o metodach odmawiania Różańca świętego…, które zamieszczamy tutaj w punktach 1-6.
     Dalej można znaleźć trzecią metodę przeznaczoną dla Córek Mądrości, która zdaje się łączyć wskazania dwóch pierwszych metod. Ze względu na brak rękopisu, tekst (punkty 7-15) został przedstawiony w takim brzmieniu, jakie znajdujemy w Instrukcjach Duchowych adresowanych do Córek Mądrości, wraz z modlitwami i Ćwiczeniami pobożności (wyd. 1761 r., rozdz. IV, s.31-41).
     W trzeciej części Księgi Kazań, de Montfort zawarł jeszcze dwie kolejne metody odmawiania Różańca: znajdujemy je tutaj w punktach 16-47. Ojciec de Montfort, dla którego kantyk był jednym ze sposobów - w dokładnym tego słowa znaczeniu - wpajania ludowi prawd wiary, wyraził także metodę odmawiania Różańca w formie wierszowanej (por. kantyk 90). W wydaniu Kantyków Fradeta można również znaleźć (w S 31) prawdziwe Objaśnienie Różańca w formie kantyku. Oprócz metod odmawiania Różańca, uznaliśmy, za stosowne dodać kilka tekstów, które ks. de Montfort zaczerpnął od innych autorów i zacytował pod koniec rękopisu Różańca (por. 48-56).

 

METODY ODMAWIANIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO UPROSZENIA ŁASKI TAJEMNIC ŻYCIA, MĘKI
I CHWAŁY JEZUSA I MARYI

 

METODA PIERWSZA

Przybądź, Duchu Święty. itd.

OFIAROWANIE RÓŻAŃCA – INTENCJA OGÓLNA

 

[1] Łączę się ze wszystkimi Świętymi w Niebie, wszystkimi sprawiedliwymi na ziemi; łączę się z Tobą, mój Jezu, aby godnie wielbić Twoją świętą Matkę i Ciebie w Niej i poprzez Nią. Wyrzekam się każdego roztargnienia, jakie może na mnie przyjść podczas odmawiania tego Różańca.
Najświętsza Panno, ofiarujemy Ci modlitwę Credo, aby uczcić Twoją wiarę na ziemi i prosić o Twoje wstawiennictwo.
Panie, ofiarujemy Ci to Ojcze nasz, aby adorować Cię w Twej jedności i rozpoznać, że Ty jesteś Początkiem i Końcem wszystkich rzeczy.
Przenajświętsza Trójco, ofiarujemy Ci te trzy Zdrowaś, Maryjo, aby dziękować Ci za wszystkie łaski, wyświadczone Maryi oraz nam - za Jej wstawiennictwem. Ojcze nasz, trzy Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu, itd.

 

POŚWIĘCENIE POSZCZEGÓLNYCH DZIESIĄTEK

Tajemnice Radosne

 

[2] Przed pierwszą dziesiątką. — Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę pierwszą dziesiątkę, ku czci Tajemnicy Twego Wcielenia, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, prosimy Cię o głęboką pokorę serca. Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.
Łasko Tajemnicy Wcielenia, spłyń do mojej duszy i uczyń ją prawdziwie pokorną.

Przed drugą dziesiątką. — Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę drugą dziesiątkę, ku czci Nawiedzenia przez Twoją Najświętszą Matkę Jej kuzynki Elżbiety, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Maryi, prosimy Cię o doskonałą miłość wobec naszych bliźnich. Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.
Łasko Tajemnicy Nawiedzenia, spłyń do mojej duszy i uczyń ją prawdziwie kochającą.

Przed trzecią dziesiątką. — Dzieciątko Jezus, ofiarujemy Ci tę trzecia dziesiątkę, ku czci Twego Świętego Narodzenia, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, prosimy Cię byśmy oderwali się od dóbr tego świata a umiłowali ubóstwo i ubogich. Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.
Łasko Tajemnicy Narodzenia, spłyń do mojej duszy i uczyń ją ubogą.

Przed czwartą dziesiątką. — Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę czwartą dziesiątkę, ku czci Twego Ofiarowania w świątyni przez ręce Maryi, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, prosimy Cię o dar mądrości oraz czystości serca i ciała. Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.
Łasko Tajemnicy Oczyszczenia, spłyń do mojej duszy i uczyń ją prawdziwie mądrą i prawdziwie czystą.

Przed piątą dziesiątką. — Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę piątą dziesiątkę, ku czci Twego Odnalezienia przez Maryję wśród uczonych, po tym jak Cię zgubiła, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki prosimy Cię o nasze nawrócenie, a także o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków i bałwochwalców. Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.
Łasko Odnalezienia Jezusa w świątyni, spłyń do mojej duszy i spraw, by ona prawdziwie się nawróciła.

 

Tajemnice bolesne.

 

[3] Przed szóstą dziesiątką. — Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę szóstą dziesiątkę, ku czci Twej Modlitwy w Ogrodzie Oliwnym, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, prosimy Cię o żal doskonały za nasze grzechy i doskonałe poddanie się Twej świętej woli. Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.
Łasko Jezusowej agonii, spłyń do mojej duszy, obudź w niej prawdziwy żal za grzechy i uczyń ją prawdziwie poddaną woli Boga.

Przed siódmą dziesiątką. — Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę siódmą dziesiątkę ku czci Twego krwawego Biczowania, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki prosimy Cię o doskonałe umartwienie naszych zmysłów. Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.
Łasko Tajemnicy Biczowania Jezusa, spłyń do mojej duszy i uczyń ją prawdziwie umartwioną.

Przed ósmą dziesiątką. — Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę ósmą dziesiątkę ku czci okrutnego Ukoronowania Ciebie Cierniem, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, prosimy Cię o wielką pogardę dla świata. Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.
Łasko Tajemnicy Ukoronowania Jezusa Cierniem, spłyń do mojej duszy i spraw, by prawdziwie odwróciła się od świata.

Przed dziewiątą dziesiątką. — Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę dziewiątą Tajemnicę ku czci Dźwigania przez Ciebie Krzyża, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, prosimy Cię o wielką cierpliwość w dźwiganiu krzyża i naśladowaniu Ciebie przez wszystkie dni naszego życia. Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.
Łasko Tajemnicy Dźwigania Krzyża, spłyń do mojej duszy i uczyń ją prawdziwie cierpliwą.

Przed dziesiątą dziesiątką. — Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę dziesiątą dziesiątkę ku czci Ukrzyżowania Ciebie na Kalwarii, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, prosimy Cię o wielki wstręt do grzechu, umiłowanie krzyża i dobrą śmierć dla nas oraz dla tych, którzy w tej chwili konają. Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.
Łasko Tajemnicy Śmierci i Męki Jezusa Chrystusa, spłyń do mojej duszy i uczyń ją prawdziwie świętą.

 

Tajemnice Chwalebne.

 

[4] Przed jedenastą dziesiątką. — Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę jedenastą dziesiątkę ku czci Twego triumfalnego Zmartwychwstania, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, prosimy Cię o żywą wiarę. Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.
Łasko Zmartwychwstania, spłyń do mojej duszy i uczyń ją prawdziwie wierną.

Przed dwunastą dziesiątką. — Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę dwunastą dziesiątkę ku czci Twego chwalebnego Wniebowstąpienia, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, prosimy Cię o niezłomną nadzieję i wielkie pragnienie raju. Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.
Łasko Tajemnicy Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa, spłyń do mojej duszy i uczyń ją prawdziwie godną Nieba.

Przed trzynastą dziesiątką — Duchu Święty, ofiarujemy Ci tę trzynastą dziesiątkę ku czci Tajemnicy Twego Zesłania, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Maryi, Twej wiernej Oblubienicy, prosimy Cię o Mądrość Bożą, aby poznać prawdę i jej zakosztować, żyć nią i przekazywać ją wszystkim ludziom. Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.
Łasko Zesłania Ducha Świętego, spłyń do mojej duszy i uczyń ją mądrą, prawdziwie na według mądrości Boga.

Przed czternastą dziesiątką. — Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę czternastą dziesiątkę ku czci Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia Twej Najświętszej Matki, z ciałem i duszą, a poprzez obydwie Tajemnice oraz wstawiennictwo Maryi prosimy Cię o prawdziwe do Niej nabożeństwo, abyśmy żyli dobrze i dostąpili dobrej śmierci. Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.
Łasko Niepokalanego Poczęcia i Wniebowstąpienia Maryi, spłyń do mojej duszy i uczyń ją prawdziwie Maryi oddaną.

Przed piętnastą dziesiątką — Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę ostatnią, piętnastą dziesiątkę ku czci chwalebnego Ukoronowania Twej Najświętszej Matki w niebie, a poprzez tę Tajemnicę oraz wstawiennictwo Maryi, prosimy Cię o wytrwałość i wzrastanie w cnocie aż do śmierci oraz o przygotowaną dla nas wieczną koronę. Prosimy Cię o tę łaskę dla wszystkich, którzy postępują sprawiedliwie, i wszystkich naszych dobroczyńców. Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.

[5] Prosimy Cię, Panie Jezu, poprzez piętnaście Tajemnic Twego Życia, Śmierci, Męki i Twej chwały, a także poprzez zasługi Twej Najświętszej Matki, o nawrócenie grzeszników, wspomożenie konających, uwolnienie dusz z Czyśćca oraz udzielenie nam wszystkim Twej łaski, abyśmy żyli dobrze, dostąpili dobrej śmierci i Twej chwały, byśmy mogli widzieć Cię twarzą w twarz oraz kochać na wieki. Amen.

 

DRUGA METODA SKRÓCONA

Aby - odmawiając święty Różaniec - rozważać życie, śmierć i chwałę Jezusa oraz Maryi, i aby ograniczyć rozpraszanie uwagi.

 

[6] W tym celu należy w każdej dziesiątce po każdym Zdrowaś, Maryjo dodać krótkie określenie, które przypomni nam rozważaną w danej dziesiątce Tajemnicę; owo określenie należy dodawać po słowie «Jezus», w połowie Zdrowaś, Maryjo:

W 1. [dziesiątce] — I błogosławiony Owoc żywota Twego, Jezus Wcielony.
W 2. [dziesiątce]. Jezus, który uświęca.
W 3. — Jezus, ubogie Dzieciątko.
W 4. — Jezus ofiarowany.
W 5. — Jezus, Święty nad świętymi.
W 6. — Jezus konający.
W 7. — Jezus Biczowany.
W 8. — Jezus cierniem ukoronowany.
W 9. — Jezus niosący krzyż.
W 10. — Jezus ukrzyżowany.
W 11. — Jezus zmartwychwstały.
W 12. — Jezus wstępujący do Nieba.
W 13. — Jezus napełniający nas Duchem Świętym.
W 14. — Jezus, który nas wskrzesza.
W 15. — Jezus, który Cię koronuje.

Na zakończenie pierwszej części Różańca, mówi się : Łasko Tajemnic Radosnych, spłyń do naszych dusz i uczyń je prawdziwie świętymi.
Na zakończenie drugiej: Łasko Tajemnic Bolesnych, spłyń do naszych dusz i uczyń je prawdziwie cierpliwymi.
Na zakończenie trzeciej : Łasko Tajemnic Chwalebnych, spłyń do naszych dusz i uczyń je błogosławionymi na wieki wieków. Amen.

 

METODA TRZECIA

ojca de Montfort, dla owocnego odmawiania Różańca świętego na użytek Córek Mądrości.

 

[7] Łączę się ze wszystkimi Świętymi w Niebie, wszystkimi sprawiedliwymi na ziemi; wszystkimi wiernymi duszami w tym miejscu: łączę się z Tobą, mój Jezu, aby godnie wychwalać twoją najświętszą Matkę oraz chwalić Ciebie w Niej i poprzez Nią. Wyrzekam się każdego rozproszenia, które przyjdzie w czasie odmawiania tego Różańca, co pragnę uczynić ze skromnością, uwagą i pobożnością, jak gdyby był to ostatni Różaniec w moim życiu. Amen. Panie Jezu, ofiarujemy modlitwę Credo, dla uczczenia wszystkich tajemnic naszej wiary; oraz Ojcze nasz i trzy Zdrowaś, Maryjo, dla uczczenia jedności Twej Istoty, Trójcy Twoich Boskich Osób. Prosimy Cię o żywą wiarę, niezłomną nadzieję i żarliwą miłość. Amen. Wierzę w Boga, Ojcze nasz, trzy razy Zdrowaś, Maryjo.

Przy każdej Tajemnicy, po słowach: Błogosławiony Owoc żywota Twego, Jezus wypowiada się krótki dodatek dla przypomnienia i szczególnego uczczenia danej Tajemnicy. Na przykład: Jezus Wcielony; Jezus, który uświęca, itd., tak - jak podano przy każdej dziesiątce.

 

CZĘŚĆ PIERWSZA RÓŻAŃCA

 Tajemnice Radosne.

ZWIASTOWANIE

 

[8] Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę pierwszą dziesiątkę ku czci Twego Wcielenia w łonie Maryi, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, prosimy Cię o głęboką pokorę. Amen. Ojcze nasz. Dziesięć Zdrowaś, Maryjo. Dodaje się słowa: «Jezus wcielony». Łasko Tajemnicy Wcielenia, spłyń do naszych dusz. Amen.

 

NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

 

Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę drugą dziesiątkę ku czci Nawiedzenia przez Twoją Najświętszą Matkę Jej kuzynki, św. Elżbiety, oraz ku czci św. Jana Chrzciciela. Poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, prosimy Cię o miłość bliźniego. Amen. Ojcze nasz. Dziesięć Zdrowaś, Maryjo. Dodaje się słowa: «Jezus, który uświęca». Łasko Tajemnicy Nawiedzenia, spłyń do naszych dusz. Amen.

 

NARODZENIE PANA JEZUSA

 

Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę trzecią dziesiątkę ku czci Twego Narodzenia w stajence betlejemskiej, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, prosimy Cię o pomoc w naszym oderwaniu się od dóbr tego świata, w utrzymaniu pogardy dla bogactw i w umiłowaniu ubóstwa. Amen. Ojcze nasz. Dziesięć Zdrowaś, Maryjo. Dodaje się słowa: «Jezus, który się rodzi». Łasko Tajemnicy Narodzenia Jezusa, spłyń do naszych dusz. Amen.

 

OFIAROWANIE W ŚWIĄTYNI

 

Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę czwartą dziesiątkę ku czci Ofiarowania Ciebie w Świątyni oraz oczyszczenia Maryi, a także prosimy Cię dla nas, poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, o wielką czystość ciała i ducha. Amen. Ojcze nasz. Dziesięć Zdrowaś, Maryjo. «Jezus ofiarowany». Łasko Tajemnicy Oczyszczenia, zstąp do naszych dusz. Amen.

 

ZNALEZIENIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI

 

Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę piątą dziesiątkę ku czci Odnalezienia Ciebie przez Maryję; prosimy Cię przez tę Tajemnicę oraz wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, o prawdziwą madrość. Amen. Ojcze nasz. Dziesięć Zdrowaś, Maryjo. Jezus Święty nad Świętymi. Łasko Tajemnicy odnalezienia Jezusa, zstąp do naszych dusz. Amen. Na zakończenie pierwszej części różańca odmawiamy Magnificat, itd.

 

CZĘŚĆ DRUGA

Tajemnice bolesne.

MODLITWA W OGRÓJCU

 

[9] Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę szóstą dziesiątkę ku czci Twej Modlitwy w Ogrodzie Oliwnym; przez tę Tajemnicę oraz wstawiennictwo naszej Świętej Matki prosimy Cię dla nas o żal za nasze grzechy. Amen. Ojcze nasz. Dziesięć Zdrowaś, Maryjo. «Jezus w Agonii». Łasko Tajemnicy Jezusowego konania, zstąp do naszych dusz. Amen.

 

BICZOWANIE

 

Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę siódmą dziesiątkę ku czci krwawego Twego Biczowania i prosimy Cię, poprzez tę Tajemnicę oraz wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, spraw by nasze zmysły stały się umartwione. Amen. Ojcze nasz. Dziesięć Zdrowaś, Maryjo. «Jezus Biczowany». Łasko Tajemnicy Biczowania Jezusa, zstąp do naszych dusz. Amen.

 

CIERNIEM UKORONOWANIE

 

Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę ósmą dziesiątkę ku czci Twego Ukoronowania Cierniem i prosimy Cię dla nas, poprzez tę Tajemnicę oraz wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, o pogardę dla świata. Amen. Ojcze nasz. Dziesięć Zdrowaś, Maryjo. «Jezus cierniem ukoronowany». Łasko Tajemnicy Ukoronowania Cierniem, zstąp do naszych dusz. Amen.

 

DROGA KRZYŻOWA

 

Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę dziewiątą dziesiątkę ku czci Twego dźwigania krzyża i prosimy Cię dla nas, poprzez tę Tajemnicę oraz wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, o cierpliwość we wszystkich naszych krzyżach. Amen. Ojcze nasz. Dziesięć Zdrowaś, Maryjo. «Jezus dźwigający swój krzyż». Łasko Tajemnicy dźwigania Krzyża, zstąp do naszych dusz. Amen.

 

UKRZYŻOWANIE

 

Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę dziesiątą dziesiątkę ku czci Twego ukrzyżowania i Twej hańbiącej śmierci na Kalwarii i prosimy Cię, poprzez tę Tajemnicę oraz wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, o nawrócenie dla grzeszników, wytrwałość dla sprawiedliwych i ulgę dla dusz czyśćcowych. Amen. Ojcze nasz. Dziesięć Zdrowaś, Maryjo. «Jezus ukrzyżowany».

[10] W tej dziesiątce, przed każdym Zdrowaś, Maryjo prosimy Boga - za wstawiennictwem dziewięciu Chórów Anielskich - o łaski, których potrzebujemy:

Święci Serafinowie, uproście u Boga, itd. Zdrowaś, Maryjo, itd.
Święci Cherubinowie, uproście u Boga, itd.
Święte Trony, uproście u Boga, itd.
Święte Panowania, uproście u Boga, itd.
Święte Cnoty, uproście u Boga, itd.
Święte Moce, uproście u Boga, itd.
Święte Księstwa, uproście u Boga, itd.
Święci Archaniołowie, uproście u Boga, itd.
Święci Aniołowie, uproście u Boga, itd.
Wszyscy Święci i Święte w niebie, uproście u Boga, itd.
Chwała Ojcu, itd.
Łasko Tajemnicy Ukrzyżowania Jezusa, zstąp do naszych dusz. Amen.

[11] Na zakończenie drugiej części Różańca, klęcząc odmawiamy następujące modlitwy:

 

MODLITWA

ułożona przez o. de Montforta, aby uprosić u Boga Mądrość Bożą.

 

     Boże moich przodków, Panie miłosierdzia, Duchu prawdy, ja, mały robak, korzący się przed Twoim Boskim Majestatem, uznając, że bardzo wciąż potrzebuję Twej Boskiej Mądrości, którą utraciłem wskutek moich grzechów, ufam Twej niezawodnej obietnicy, jaką złożyłeś wszystkim tym, co będą Cię o nią prosili.
     Proszę Cię o nią dzisiaj najusilniej i i z najgłębszą pokorą. Ześlij nam, Panie, tę Mądrość, na której wspiera się Twój tron, aby stała się wsparciem dla naszej słabości, światłem dla naszych umysłów, żarem dla naszych serc, w słowach naszych i czynach, pracy i cierpieniu wraz z Tobą; aby kierowała naszymi krokami i napełniała nasze dusze cnotami Jezusa Chrystusa oraz darami Ducha Świętego, bo tylko w niej jest całe Wasze dobro.
     Ojcze Miłosierdzia i Boże wszelkiego pocieszenia, prosimy Cię o niezmierzony skarb Twej Boskiej Mądrości. Przez miłosierne łono Maryi, przez drogocenną krew Twego umiłowanego Syna oraz przez Twoje wielkie pragnienie przekazania swych dóbr Twym biednym stworzeniom, wysłuchaj mojej modlitwy. Amen.

[12] Modlitwa do św. Józefa.
Bądź pozdrowiony Józefie, człowieku sprawiedliwy, Mądrość z Tobą, błogosławionyś nad wszystkimi mężczyznami i błogosławiony owoc, Twej wiernej małżonki, Maryi - Jezus. Święty Józefie, godzien bycia przybranym ojcem Jezusa Chrystusa, módl się za nami grzesznymi, i uproś nam u Boga Mądrość Bożą, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tę modlitwę powtarzamy trzy razy.

 

TRZECIA CZĘŚĆ RÓŻAŃCA

 Tajemnice chwalebne

 ZMARTWYCHWSTANIE

 

[13] Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę jedenastą dziesiątkę ku czci Twego chwalebnego Zmartwychwstania, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej najświętszej Matki, prosimy Cię dla nas o miłość do Boga i gorliwość w służeniu Tobie. Amen. Ojcze nasz. Dziesięć Zdrowaś, Maryjo. «Jezus zmartwychwstały». Łasko Tajemnicy Zmartwychwstania, zstąp do naszych dusz. Amen.

 

WNIEBOWSTĄPIENIE

 

Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę dwunastą dziesiątkę ku czci Twego triumfalnego Wniebowstąpienia, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej świętej Matki, prosimy Cię dla nas o żarliwe pragnienie Nieba - naszej drogiej Ojczyzny. Ojcze nasz. Dziesięć Zdrowaś, Maryjo. «Jezus wstępujący do nieba». Łasko Tajemnicy Wniebowstąpienia, spłyń do naszych dusz. Amen.

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę trzynastą dziesiątkę ku czci Tajemnicy Zesłania Ducha Świętego, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej świętej Matki, prosimy Cię, aby Duch Święty zstąpił do dusz naszych. Amen. Ojcze nasz. Dziesięć Zdrowaś, Maryjo. «Jezus napełniający Cię Duchem Świętym». Dziesięć razy. Łasko Tajemnicy Zesłania Ducha Świętego, spłyń do naszych dusz. Amen.

 

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę czternastą dziesiatkę ku czci Zmartwychwstania i chwalebnego Wniebowzięcia Twej świętej Matki, a poprzez tę tajemnicę oraz wstawiennictwo Maryi, prosimy Cię dla nas o pełne czułości nabożeństwo do tak dobrej Matki. Amen. Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo, dziesięć razy. «Jezus, który przywraca Cię do życia». Łasko Tajemnicy Wniebowzięcia, zstąp do naszych dusz. Amen.

 

UKORONOWANIE MARYI

 

Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę ostatnią, piętnastą, dziesiątkę, ku czci Ukoronowania Twej świętej Matki, a poprzez tę Tajemnicę oraz wstawiennictwo Maryi, prosimy Cię o wytrwanie w łasce, i o koronę chwały. Amen. Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo, dziesięć razy. «Jezus, który Cię koronuje».

[14] W tej dziesiątce, przed każdym Zdrowaś, Maryjo prosimy Boga przez wstawiennictwo wszystkich Świętych o potrzebne nam łaski.

Święty Michale Archaniele i wszyscy święci Aniołowie, proście za nami [uproście nam], itd. Zdrowaś, Maryjo, itd.
Święty Abrahamie i wszyscy święci Patriarchowie, uproście nam, itd.
Święty Janie Chrzcicielu i wszyscy święci Prorocy, uproście nam, itd.
Święty Piotrze, Pawle i wszyscy święci Apostołowie, uproście nam, itd.
Święty Szczepanie, Wawrzyńcu i wszyscy Męczennicy, uproście nam, itd.
Święty Hilary i wszyscy święci Kościoła katolickiego, uproście nam, itd.
Święty Józefie i wszyscy święci spowiednicy, uproście nam, itd.
Święta Katarzyno, Tereso i wszystkie święte dziewice, uproście nam, itd.
Święta Anno i wszystkie święte kobiety, uproście nam, itd.
Chwała Ojcu, itd.
Łasko Tajemnicy Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny, spłyń do naszych dusz. Amen.

[15] Na zakończenie trzeciej części Różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

     Bądź pozdrowiona, Maryjo, umiłowana Córko Ojca przedwiecznego, czcigodna Matko Syna Bożego, wierna Oblubienico Ducha Świętego, dostojna Świątynio Trójcy Przenajświętszej.
     Bądź pozdrowiona, Królowo Nieba i ziemi, ucieczko grzeszników, Pani miłosierna, która nigdy nie odrzucasz nikogo, kto się do Ciebie ucieka. Ja, grzesznik niegodny, upadam do Twoich stóp i błagam, uproś mi u dobrego Jezusa, Twego drogiego Syna, skruchę i wybaczenie wszystkich moich grzechów oraz Mądrość bożą. Poświęcam się Tobie cały, wraz ze wszystkim, co posiadam. Obieram Ciebie za Matkę i Panią; traktuj mnie jak najmniejsze ze swych dzieci i najbardziej uniżonego sługę: Wysłuchaj, Królowo moja, westchnień serca, które pragnie Cię kochać i wiernie Tobie służyć. Oby nie mówiono, że spośród wszystkich, którzy się do Ciebie uciekali, ja byłem pierwszym, który został opuszczony! Nadziejo moja! Życie moje! Najwierniejsza i Niepokalana Dziewico Maryjo! Wysłuchaj mnie, broń mnie, nakarm mnie, pouczaj mnie, ocal mnie. Amen.
     Niech będzie uwielbiony Jezus w najświętszym Sakramencie Ołtarza. Na zawsze.
     O, Jezu mój umiłowany! O, Maryjo, Matko Jezusa i nasza dobra Matko, udziel nam swego błogosławieństwa. Amen.
     Wspomagaj nas w naszej nędzy, wysłuchaj naszych modlitw i broń nas od świata i szatana.
     Przełożona mówi: Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria. Amen.

 

CZWARTA METODA

 Skrót życia, śmierci, Męki i chwały Jezusa i Maryi w Różańcu Świętym.

 

[16] Wierzę w Boga. Wiara: 1°. W obecność Boga 2°. Wiara w Ewangelię 3°. Wiara i posłuszeństwo papieżowi jako wikariuszowi Jezusa Chrystusa.
     [1.] Ojcze nasz: rozważamy jedność z Bogiem jedynym, żywym i prawdziwym.
     1. Zdrowaś, Maryjo: dla uczczenia Ojca Przedwiecznego, który dał nam swego Syna.
     2. Zdrowaś, Maryjo: dla uczczenia Słowa przedwiecznego, współistotnego Ojcu, które wraz z Nim wydało Ducha świętego, przez miłość wzajemną.
     3. Zdrowaś, Maryjo: dla uczczenia Ducha świętego, który pochodzi od Ojca i Syna, przez miłość.
     [2.] Ojcze nasz: rozważamy niezgłębioną Dobroć Boga.

 

WCIELENIE

 

[17] 1. Zdrowaś, Maryjo: ubolewając nad nieszczęściem nieposłuszeństwa Adama, rozpamiętując sprawiedliwą karę jaką poniósł wraz ze wszystkimi dziećmi.
2. Zdrowaś, Maryjo: ku czci pragnień patriarchów i proroków, którzy prosili o Mesjasza.
3. Zdrowaś, Maryjo: dla uczczenia ślubów i modlitw które zanosiła NMP, by przyspieszyć nadejście Mesjasza i dla uczczenia jej zaślubin ze św. Józefem.
4. Zdrowaś, Maryjo: rozważamy dobroć Ojca przedwiecznego, który dał nam Syna.
5. Zdrowaś, Maryjo: miłość Syna, który wydał się za nas.
6. Zdrowaś, Maryjo: posłannictwo i pozdrowienie Anioła Gabriela.
7. Zdrowaś, Maryjo: dziewicza bojaźń Maryi.
8. Zdrowaś, Maryjo: wiara i przyzwolenie Najświętszej Dziewicy.
9. Zdrowaś, Maryjo: stworzenie duszy i ukształtowanie się ciała Jezusa Chrystusa w łonie Maryi za sprawą Ducha Świętego.
10. Zdrowaś, Maryjo: uwielbienie przez Aniołów Słowa wcielonego w łonie Maryi.
     [3.] Ojcze nasz: wspaniałość majestatu Boga najgodniejszego wszelkiej czci.

 

NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

 

[18] 1. Zdrowaś, Maryjo: dla uczczenia radości Serca Maryi podczas wcielenia i zamieszkiwania Słowa Przedwiecznego przez dziewięć miesięcy w Jej łonie.
2. Zdrowaś, Maryjo: ofiara, którą Jezus Chrystus złożył z siebie Ojcu przychodząc na świat.
3. Zdrowaś, Maryjo: upodobanie Jezusa Chrystusa w pokornym i dziewiczym łonie Maryi oraz ku czci Maryi radującej się w Bogu.
4. Zdrowaś, Maryjo: rozważając rozterki św. Józefa co do brzemienności Maryi.
5. Zdrowaś, Maryjo: umiłowanie wybrańców, Maryi i Jezusa mieszkającego w jej łonie.
6. Zdrowaś, Maryjo: zapał Maryi odwiedzającej kuzynkę.
7. Zdrowaś, Maryjo: pozdrowienie Maryi i uświęcenie św. Jana Chrzciciela oraz jego matki, św. Elżbiety.
8. Zdrowaś, Maryjo: wdzięczność, jaką Najświętsza Maryja Panna okazała Bogu w Magnificat.
9. Zdrowaś, Maryjo: dobroć i pokora Maryi w posługiwaniu kuzynce.
10. Zdrowaś, Maryjo: wzajemna zależność Jezusa i Maryi, jaką i my powinniśmy wobec nich okazywać.

     [4.] Ojcze nasz: nieskończone bogactwa Boże.

 

NARODZENIE JEZUSA CHRYSTUSA

 

[19] 1. Zdrowaś, Maryjo: rozważamy niedostatek, pogardę i odrzucenie, jakiego Józef i Maryja doznali w Betlejem.
2. Zdrowaś, Maryjo: ubóstwo stajenki, w której Bóg przyszedł na świat.
3. Zdrowaś, Maryjo: kontemplacja i miłość Maryi, gdy miała Ona powić Dzieciątko.
4. Zdrowaś, Maryjo: Wyjście Słowa przedwiecznego z łona Maryi bez naruszenia jej dziewictwa.
5. Zdrowaś, Maryjo: uwielbienie i pieśni Aniołów przy narodzeniu Jezusa Chrystusa.
6. Zdrowaś, Maryjo: zachwycające piękno Bożej Dzieciny.
7. Zdrowaś, Maryjo: przybycie do stajni pasterzy z darami.
8. Zdrowaś, Maryjo: obrzezanie Jezusa Chrystusa i jego cierpienie.
9. Zdrowaś, Maryjo: nadanie imienia Jezus i jego dostojeństwo.
10. Zdrowaś, Maryjo: pokłon Trzech Króli i złożone przez nich dary.

     [5.] Ojcze nasz: odwieczna Mądrość Boża.

 

OFIAROWANIE W ŚWIĄTYNI

 

[20] 1. Zdrowaś, Maryjo: posłuszeństwo Jezusa i Maryi wobec Prawa.
2. Zdrowaś, Maryjo: ofiara, jaką złożył Jezus ze swego człowieczeństwa.
3. Zdrowaś, Maryjo: ofiara, jaką złożyła z siebie Najświętsza Maryja Panna.
4. Zdrowaś, Maryjo: radość oraz pieśni Symeona i prorokini Anny.
5. Zdrowaś, Maryjo: wykupienie Jezusa Chrystusa przez ofiarę z dwóch gołąbków.
6. Zdrowaś, Maryjo: rzeź niewiniątek spowodowana okrucieństwem Heroda.
7. Zdrowaś, Maryjo: ucieczka Jezusa Chrystusa do Egiptu - przez posłuszeństwo Józefa głosowi Anioła.
8. Zdrowaś, Maryjo: Jego życie ukryte w Egipcie.
9. Zdrowaś, Maryjo: Jego powrót do Nazaretu.
10. Zdrowaś, Maryjo: Jego wzrastanie w latach i w mądrości.
     [6.] Ojcze nasz: niepojęta świętość Boga.

 

ODNALEZIENIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI

 

[21] 1. Zdrowaś, Maryjo: aby uczcić Jego ukryte, pracowite i posłuszne życie w Nazaretańskim domu.
2. Zdrowaś, Maryjo: Jego przepowiadanie i odnalezienie w świątyni wśród uczonych w piśmie.
3. Zdrowaś, Maryjo: post i kuszenie na pustyni.
4. Zdrowaś, Maryjo: chrzest udzielony przez Jana Chrzciciela.
5. Zdrowaś, Maryjo: Jego niezwykłe przepowiadanie.
6. Zdrowaś, Maryjo: Jego zadziwiające cuda.
7. Zdrowaś, Maryjo: wybór dwunastu Apostołów i władza, której im udzielił.
8. Zdrowaś, Maryjo: Jego cudowne Przemienienie.
9. Zdrowaś, Maryjo: obmycie stóp Apostołom.
10. Zdrowaś, Maryjo: ustanowienie św. Eucharystii.
     [7.] Ojcze nasz: Istota radości Bożej.

 

AGONIA JEZUSA CHRYSTUSA

 

[22] 1. Zdrowaś, Maryjo: aby uczcić chwile, który Jezus Chrystus spędził w odosobnieniu na modlitwie, szczególnie w ogrodzie Oliwnym.
2. Zdrowaś, Maryjo: Jego pokorne i żarliwe modlitwy zanoszone za życia i w przeddzień męki.
3. Zdrowaś, Maryjo: cierpliwość i łagodna wyrozumiałość wobec Apostołów, zwłaszcza w Ogrodzie Oliwnym.
4. Zdrowaś, Maryjo: cierpienia duchowe, jakie znosił przez całe życie, zwłaszcza w Ogrodzie Oliwnym.
5. Zdrowaś, Maryjo: strumienie krwi spływającej na ziemię.
6. Zdrowaś, Maryjo: pocieszenie które raczył przyjąć z rąk Anioła w godzinie agonii.
7. Zdrowaś, Maryjo: zgoda na przyjęcie woli Ojca, pomimo oporów natury.
8. Zdrowaś, Maryjo: odwaga, z jaką stanął wobec swych oprawców, i siła słowa, które sprawiło, że cofnęli się i upadli na ziemię.
9. Zdrowaś, Maryjo: zdrada Judasza i pojmanie przez Żydów.
10. Zdrowaś, Maryjo: opuszczenie przez Apostołów.
     [8.] Ojcze nasz: zadziwiająca cierpliwość Boża.

 

BICZOWANIE

 

[23] 1. Zdrowaś, Maryjo: dla uczczenia łańcuchów i lin, którymi Jezus Chrystus był skrępowany.
2. Zdrowaś, Maryjo: policzek, który otrzymał od Kajfasza.
3. Zdrowaś, Maryjo: trzykrotne zaparcie się św. Piotra.
4. Zdrowaś, Maryjo: upokorzenie u Heroda, który naigrawał się okrywszy Go białą szatą.
5. Zdrowaś, Maryjo: całkowite obnażenie z szat.
6. Zdrowaś, Maryjo: pogarda i zniewagi oprawców wyszydzających Jego nagość.
7. Zdrowaś, Maryjo: rózgi i bicze, których razy poraniły Jego skórę.
8. Zdrowaś, Maryjo: kolumna, do której był przywiązany.
9. Zdrowaś, Maryjo: krew wypływająca z Jego ran.
10. Zdrowaś, Maryjo: omdlenie w kałuży własnej krwi.
     [9.] Ojcze nasz: niepojęte piękno Boga.

 

CIERNIEM UKORONOWANIE

 

[24] 1. Zdrowaś, Maryjo: dla uczczenia kolejnych upokorzeń.
3. Zdrowaś, Maryjo: zasłona którą, zawiązano Mu oczy.
4. Zdrowaś, Maryjo: policzkowanie i plucie w twarz.
5. Zdrowaś, Maryjo: podarty ze starości płaszcz, który zarzucono Mu na ramiona.
6. Zdrowaś, Maryjo: trzcina, którą wetknięto Mu w dłoń.
7. Zdrowaś, Maryjo: kamień, na którym Go posadzono.
8. Zdrowaś, Maryjo: zniewagi i obelgi, którymi Mu urągano.
9. Zdrowaś, Maryjo: krew wypływająca z Jego poranionej głowy.
10. Zdrowaś, Maryjo: włosy, które wyrywano Mu z głowy i z brody.
     [10.] Ojcze nasz: bezgraniczna wszechmoc Boga.

 

DŹWIGANIE KRZYŻA

 

[25] 1. Zdrowaś, Maryjo: dla uczczenia naszego Pana, stojącego przed ludem, gdy wypowiedziano słowa: Ecce Homo.
2. Zdrowaś, Maryjo: wola tłumu przedkładającego Barabasza nad Jego osobę.
3. Zdrowaś, Maryjo: fałszywe świadectwo przeciwko Niemu.
4. Zdrowaś, Maryjo: skazanie na śmierć.
5. Zdrowaś, Maryjo: miłość z jaką Jezus objął i ucałował Krzyż.
6. Zdrowaś, Maryjo: straszne cierpienia i trud dźwigania krzyża.
7. Zdrowaś, Maryjo: Jezus upada pod ciężarem Krzyża.
8. Zdrowaś, Maryjo: bolesne spotkanie z Matką.
9. Zdrowaś, Maryjo: chusta Weroniki, na której odbiło się Jego oblicze.
10. Zdrowaś, Maryjo: Jego Łzy, łzy Matki Najświętszej i pobożnych kobiet, które szły za nim na Kalwarię.
     [11.] Ojcze nasz: straszliwa sprawiedliwość Boża.

 

UKRZYŻOWANIE

 

[26] 1. Zdrowaś, Maryjo: dla uczczenia pięciu ran Jezusa Chrystusa i Jego Krew wylaną na Krzyżu.
2. Zdrowaś, Maryjo: Jego przebite Serce i Krzyż, do którego został przybity.
3. Zdrowaś, Maryjo: gwoździe i włócznia, które Go przebiły, gąbka, żółć i ocet, które podano mu do picia.
4. Zdrowaś, Maryjo: wstyd i upokorzenie obnażonego Jezusa, którego ukrzyżowano pomiędzy dwoma złoczyńcami.
5. Zdrowaś, Maryjo: współcierpienie Matki Najświętszej.
6. Zdrowaś, Maryjo: siedem ostatnich słów.
7. Zdrowaś, Maryjo: Jego opuszczenie i milczenie.
8. Zdrowaś, Maryjo: cierpienie całego wszechświata.
9. Zdrowaś, Maryjo: Jego okrutna i haniebna śmierć.
10. Zdrowaś, Maryjo: zdjęcie z Krzyża i złożenie do grobu.
     [12.] Ojcze nasz: wieczność Boga niemająca początku.

 

ZMARTWYCHWSTANIE

 

[27] 1. Zdrowaś, Maryjo: ku czci zstąpienia Pana naszego do piekieł.
2. Zdrowaś, Maryjo: radość i wyjście dusz dawnych patriarchów, które przebywały w Otchłani.
3. Zdrowaś, Maryjo: ponowne połączenie się Jego duszy i ciała w grobie.
4. Zdrowaś, Maryjo: cudowne wyjście z grobu.
5. Zdrowaś, Maryjo: zwycięstwo nad śmiercią, grzechem, światem i szatanem.
6. Zdrowaś, Maryjo: cztery cechy swoiste Jego chwalebnego ciała.
7. Zdrowaś, Maryjo: władza i moc, jaką otrzymał od Ojca w Niebie i na ziemi.
8. Zdrowaś, Maryjo: Ukazywanie się Najświętszej Maryi Pannie, Apostołom i uczniom.
9. Zdrowaś, Maryjo: rozmowy i wspólny posiłek z Apostołami.
10. Zdrowaś, Maryjo: pokój, władza i misja, którą im powierzył, aby szli na cały świat.
     [13.] Ojcze nasz: nieskończoność Boga.

 

WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA CHRYSTUSA

 

[28] 1. Zdrowaś, Maryjo: dla uczczenia obietnicy, którą Jezus Chrystus złożył Apostołom, że ześle im Ducha św. i przygotuje ich na Jego przyjęcie.
2. Zdrowaś, Maryjo: zebranie się i spotkanie wszystkich uczniów na Górze Oliwnej.
3. Zdrowaś, Maryjo: błogosławieństwo, jakiego im udzielił unosząc się z ziemi ku niebu.
4. Zdrowaś, Maryjo: chwalebne Wniebowstąpienie, które dokonało się Jego własną mocą.
5. Zdrowaś, Maryjo: przywitanie i triumf otrzymane od Boga Ojca i zastępów niebieskich.
6. Zdrowaś, Maryjo: chwalebne zasługi, które otworzyły bramy nieba, gdzie nie miał dostępu żaden śmiertelnik.
7. Zdrowaś, Maryjo: Jezus zasiada po prawicy Ojca jako Jego Syn umiłowany, współistotny Ojcu.
8. Zdrowaś, Maryjo: władza, którą otrzymał, aby sądzić żywych i umarłych.
9. Zdrowaś, Maryjo: Jego ostatnie przyjście na ziemię, podczas którego z całą mocą objawi się Jego chwała i majestat.
10. Zdrowaś, Maryjo: Sprawiedliwość wymierzona na Sądzie Ostatecznym, wieczna nagroda za dobro i kara za zło.
     [14.] Ojcze nasz: wszechobecna Opatrzność Boża.

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

[29] 1. Zdrowaś, Maryjo: dla uczczenia prawdy o Duchu Świętym, który od Ojca i Syna pochodzi i stanowi samo serce boskości.
2. Zdrowaś, Maryjo: zesłanie na Apostołów Ducha Świętego przez Ojca i Syna.
3. Zdrowaś, Maryjo: szum zstępującego Ducha - znak jego siły i mocy.
4. Zdrowaś, Maryjo: języki ognia, które zostały zesłane na Apostołów, aby dać im zrozumienie Pisma oraz miłość Boga i bliźniego.
5. Zdrowaś, Maryjo: pełnia łask, którymi obdarzył Serce Maryi, Swej wiernej Oblubienicy.
6. Zdrowaś, Maryjo: Jego cudowne prowadzenie w życiu świętych oraz w życiu samego Jezusa Chrystusa.
7. Zdrowaś, Maryjo: słodkie owoce Ducha Świętego.
8. Zdrowaś, Maryjo: siedem darów Ducha Świętego.
9. Zdrowaś, Maryjo: prośba o dar mądrości, nadejście Jego królowania na ziemi.
10. Zdrowaś, Maryjo: aby uprosić zwycięstwo nad trzema złymi duchami, które są Jego nieprzyjaciółmi, to jest nad ciałem, światem i szatanem.
     [15.] Ojcze nasz: niewypowiedziana szczodrobliwość Boża.

 

WNIEBOWZIĘCIE MARYI

 

[30] 1. Zdrowaś, Maryjo: dla uczczenia Maryi, od wieków predestynowanej do tego, aby być arcydziełem Boga.
2. Zdrowaś, Maryjo: Niepokalane Poczęcie i pełnia łask, od łona Jej matki, św. Anny.
3. Zdrowaś, Maryjo: Jej narodzenie, które rozradowało cały świat.
4. Zdrowaś, Maryjo: Jej Ofiarowanie i przebywanie w świątyni.
5. Zdrowaś, Maryjo: Jej piękne życie wolne od wszelkiego grzechu.
6. Zdrowaś, Maryjo: niepowtarzalna pełnia Jej cnót.
7. Zdrowaś, Maryjo: Jej płodne dziewictwo i powicie wolne od bólów rodzenia.
8. Zdrowaś, Maryjo: Jej boskie macierzyństwo i przymierze z Trójcą Świętą.
9. Zdrowaś, Maryjo: Jej cenna Śmierć będąca westchnieniem miłości.
10. Zdrowaś, Maryjo: Jej wskrzeszenie i chwalebne wniebowzięcie.
     [16.] Ojcze nasz: niepojęta chwała Boga.

 

UKORONOWANIE MARYI

 

[31] 1. Zdrowaś, Maryjo: dla uczczenia potrójnej korony, którą Maryi otrzymała od Trójcy Świętej.
2. Zdrowaś, Maryjo: radość i nowa chwała, jaką niebo otrzymuje przez Jej triumf.
3. Zdrowaś, Maryjo: aby uznać Ją za Królową Nieba i ziemi, Aniołów i ludzi.
4. Zdrowaś, Maryjo: aby uznać ją jako skarbnicę i szafarkę łask Bożych, zasług Jezusa i darów Ducha Świętego.
5. Zdrowaś, Maryjo: pośredniczka i orędowniczka ludzi.
6. Zdrowaś, Maryjo: pogromczyni zwyciężająca szatana i herezje.
7. Zdrowaś, Maryjo: najpewniejsza ucieczka grzeszników.
8. Zdrowaś, Maryjo: Matka i karmicielka chrześcijan.
9. Zdrowaś, Maryjo: Radość i łagodność sprawiedliwych.
10. Zdrowaś, Maryjo: najpewniejsze schronienie żyjących, najpotężniejsza pocieszycielka strapionych, konających i dusz czyśćcowych.

Tylko Bóg.

 

PIĄTA METODA

150 powodów, które zobowiązują nas do odmawiania Różańca

 

[32] Wierzę w Boga: definicja oraz istota Różańca św.
1. Ojcze nasz: doniosłość Różańca św.
2. Zdrowaś, Maryjo: Różaniec codzienny.
3. Zdrowaś, Maryjo: Różaniec zwyczajny.
4. Zdrowaś, Maryjo: Różaniec wieczysty.

[33] 2. Ojcze nasz: doskonałość Różańca św. w figurach Starego Testamentu i przypowieściach Nowego Testamentu.
1. Zdrowaś, Maryjo: potęga Różańca św. wobec świata, wyrażona w figurze owego kamienia, który odłączył się bez udziału ludzkiej ręki i ugodził w posąg Nabuchodonozora rozbijając go.
2. Zdrowaś, Maryjo: jego moc przeciw szatanowi – w figurze procy, którą Dawid zwyciężył Goliata.
3. Zdrowaś, Maryjo: jego moc przeciwko wszelkim nieprzyjaciołom zbawienia – w figurze wieży Dawidowej, jako zbrojnej fortecy, w której znajdował się wszelki oręż do obrony i ataku.
4. Zdrowaś, Maryjo: cuda wyobrażone w figurze laski Mojżeszowej, która sprawiła, że woda wytrysnęła ze skały, że woda słona zamieniła się w słodką, rozdzieliła wody morskie i za sprawą której dokonało się wiele innych cudów.
5. Zdrowaś, Maryjo: jego świętość wyrażona w figurze Arki Przymierza, zawierającej Prawo, mannę i laskę mojżeszową i w Psałterzu Dawidowym, będącym figurą różańca.
6. Zdrowaś, Maryjo: Jego Światło w figurze słupa ognistego, który prowadził Izraelitów nocą i obłoku, który prowadził ich za dnia.
7. Zdrowaś, Maryjo: jego słodycz w figurze miodu znalezionego w paszczy lwa.
8. Zdrowaś, Maryjo: jego płodność w figurze sieci, którą Święty Piotr, na rozkaz Pana, zarzucił w morze, i która nie rozerwała się, choć były w niej sto pięćdziesiąt trzy ryby.
9. Zdrowaś, Maryjo: Jego cudowne owoce, w przypowieści o ziarnku gorczycy, które z pozoru tak małe - stanie się wielkim drzewem, na którym ptaki niebieskie wiją gniazda.
10. Zdrowaś, Maryjo: Jego bogactwa w przypowieści o skarbie ukrytym na polu, które mądry człowiek kupił sprzedając wszystko, co miał.

[34] 3. Ojcze nasz: Jest to dar z nieba: omne datum optimum; dar od Boga dla Jego wiernych sług: omne donum perfectum.
1. Zdrowaś, Maryjo: Bóg jest autorem modlitw, z których różaniec się składa i Tajemnic, które zawiera.
2. Zdrowaś, Maryjo: Najświętsza Maryja Panna jest nauczycielką Różańca.
3. Zdrowaś, Maryjo: Święty Dominik głosił kazania, i chociaż stał się świętym, nie nawrócił prawie żadnego grzesznika.
4. Zdrowaś, Maryjo: w misjach wspierali go biskupi, a jego starania były bezowocne.
5. Zdrowaś, Maryjo: dzięki usilnej modlitwie i umartwieniom, w lesie, w okolicach Tuluzy, otrzymuje różaniec.
6. Zdrowaś, Maryjo: wszedł do Tuluzy, gdzie głoszeniu różańca towarzyszyły liczne cuda i błogosławieństwa.
7. Zdrowaś, Maryjo: do końca życia nieustannie głosił Różaniec, co przynosiło nadzwyczajnie owoce.
8. Zdrowaś, Maryjo: Cudowne skutki Różańca świętego w całej okolicy, podczas głoszenia mówiących o nim nauk.
9. Zdrowaś, Maryjo: nabożeństwo różańcowe popada w zapomnienie.
10. Zdrowaś, Maryjo: odnowienie nabożeństwa przez bł. Alaina de la Roche.

[35] 4. Ojcze nasz: Różaniec jest potrójną koroną włożoną na głowę Jezusa Chrystusa i Maryi oraz tego, kto go codziennie odmawia.
1. Zdrowaś, Maryjo: są trzy rodzaje koron Najświętszej Maryi Panny.
2. Zdrowaś, Maryjo: Różaniec codzienny jest wielką koroną.
3. Zdrowaś, Maryjo: Grzesznicy zakładają koronę z róż, które już zwiędły.
4. Zdrowaś, Maryjo: Wybrani koronują Jezusa i Marię różami wiecznie żywymi.
5. Zdrowaś, Maryjo: Żydzi koronują Jezusa kłującymi cierniami.
6. Zdrowaś, Maryjo: prawdziwi chrześcijanie koronują Go wonnymi różami.
7. Zdrowaś, Maryjo: pierwsza korona Oblubienicy, czyli korona wspaniałości, którą zakładamy na głowę Maryi w pierwszej części różańca.
8. Zdrowaś, Maryjo: druga korona, Zwycięstwa, czyli mocy – druga część różańca.
9. Zdrowaś, Maryjo: trzecia korona Królowej, czyli dobroci – trzecia część różańca
10. Zdrowaś, Maryjo: trzy korony dla tych, którzy codziennie odmawiają Różaniec: 1. Korona łask, 2. pokoju, 3. chwały; przez całe życie aż do śmierci oraz na wieczność.

[36] 5. Ojcze nasz: Różaniec jest tajemniczym streszczeniem najpiękniejszych modlitw Kościoła.
1. Zdrowaś, Maryjo: Wierzę w Boga jest streszczeniem Ewangelii.
2. Zdrowaś, Maryjo: modlitwa wiernych.
3. Zdrowaś, Maryjo: tarcza żołnierzy Jezusa Chrystusa.
4. Zdrowaś, Maryjo: Ojcze nasz, modlitwa którą ułożył sam Jezus Chrystus.
5. Zdrowaś, Maryjo: modlitwa, którą zanosił do Ojca i otrzymywał to, czego pragnął.
6. Zdrowaś, Maryjo: modlitwa, która zawiera tyle Tajemnic, co i słów.
7. Zdrowaś, Maryjo: modlitwa, która zawiera wszystkie nasze obowiązki wobec Boga.
8. Zdrowaś, Maryjo: modlitwa, która streszcza wszystko, o co powinniśmy się modlić.
9. Zdrowaś, Maryjo: modlitwa nieznana i bardzo niedbale odmawiana przez większość chrześcijan.
10. Zdrowaś, Maryjo: parafraza Ojcze nasz.

[37] 6. Ojcze nasz: Różaniec zawiera pozdrowienie anielskie – modlitwę najmilszą Najświętszej Maryi Pannie.
1. Zdrowaś, Maryjo: jest Bożym pozdrowieniem, zdobywającym Serce Najświętszej Maryi Panny.
2. Zdrowaś, Maryjo: jest to pieśń nowa, pieśń nowego przymierza, którą wierni śpiewają wyzwoleni z niewoli szatana.
3. Zdrowaś, Maryjo: jest to pieśń Aniołów i Świętych w Niebie.
4. Zdrowaś, Maryjo: jest to modlitwa katolików i wybranych.
5. Zdrowaś, Maryjo: jest to cudowna róża, która przynosi radość duszy i Najświętszej Maryi Pannie.
6. Zdrowaś, Maryjo: jest to drogocenny kamień, który upiększa i uświęca duszę.
7. Zdrowaś, Maryjo: jest to część zapłaty za wstęp do nieba.
8. Zdrowaś, Maryjo: jest to modlitwa, odróżniająca wybranych od grzeszników.
9. Zdrowaś, Maryjo: jest to przerażenie szatana; cios, który go przygniata; gwóźdź Sisery, przebijający jego głowę.
10. Zdrowaś, Maryjo: parafraza modlitwy Zdrowaś .

[38] 7. Ojcze nasz: Różaniec jest Bożym streszczeniem Tajemnic Maryi oraz Jezusa, w którym rozważamy i wspominamy ich życie, Mękę i chwałę.
1. Zdrowaś, Maryjo: nieszczęścia i zguba ludzi biorą się z nieznajomości i zapomnienia Tajemnic Jezusa Chrystusa.
2. Zdrowaś, Maryjo: Różaniec daje poznanie i przywodzi na pamięć Tajemnice Jezusa i Maryi, aby stosować je w praktyce.
3. Zdrowaś, Maryjo: największym pragnieniem Jezusa Chrystusa było i nadal jest, by o Nim pamiętać, po to właśnie ustanowił On Mszę św.
4. Zdrowaś, Maryjo: po Mszy św. Różaniec jest najświętszą czynnością i modlitwą, jaka istnieje, ponieważ jest to upamiętnienie i uwielbienie wszystkiego, co Jezus Chrystus dla nas uczynił i wycierpiał.
5. Zdrowaś, Maryjo: Różaniec jest modlitwą Aniołów i Świętych w Niebie, ponieważ wychwalają Oni życie, śmierć i chwałę Jezusa Chrystusa.
6. Zdrowaś, Maryjo: kiedy odmawia się Różaniec, czci się w ciągu jednego dnia lub tygodnia wszystkie Tajemnice, które Kościół celebruje przez cały rok, dla uświęcenia swoich dzieci.
7. Zdrowaś, Maryjo: Ci, którzy codziennie odmawiają Różaniec, już mają udział w tym, co czynią Święci w Niebie, uczestniczą w zajęciach Świętych w Niebie, jak gdyby na ziemi byli zdolni to sobie wysłużyć, gdyż czynią na ziemi to samo, co Święci w niebie.
8. Zdrowaś, Maryjo: Tajemnice różańca św. są zwierciadłem wybranych, w którym widzą oni swe wady oraz pochodniami, które prowadzą ich przez mroki doczesności.
9. Zdrowaś, Maryjo: są to strumienie wody żywej, zdroje Zbawienia, do których idą z radością, aby czerpać wszelkie łaski.
10. Zdrowaś, Maryjo: jest to piętnaście stopni świątyni Salomona i piętnaście szczebli drabiny Jakuba, po których Aniołowie zstępują do nich i wstępują do nieba, i po których oni sami wstępują do nieba.

[39] 8. Ojcze nasz: Różaniec jest drzewem życia, które przez cały rok przynosi cudowne owoce.
1. Zdrowaś, Maryjo: Różaniec oświeca ślepych i zatwardziałych grzeszników.
2. Zdrowaś, Maryjo: nawraca heretyków.
3. Zdrowaś, Maryjo: uwalnia zniewolonych.
4. Zdrowaś, Maryjo: uzdrawia nieuleczalnie chorych.
5. Zdrowaś, Maryjo: wzbogaca ubogich.
6. Zdrowaś, Maryjo: podtrzymuje słabych.
7. Zdrowaś, Maryjo: pociesza strapionych i konających.
8. Zdrowaś, Maryjo: odnawia oziębłych religijnie.
9. Zdrowaś, Maryjo: powstrzymuje gniew Boży.
10. Zdrowaś, Maryjo: prowadzi sprawiedliwych do doskonałości.

[40] 9. Ojcze nasz: odmawianie Różańca jest nabożeństwem, do którego Bóg przywiązał nieskończoność cudów.
1. Zdrowaś, Maryjo: cuda dla nawrócenia grzeszników.
2. Zdrowaś, Maryjo: za nawrócenie heretyków.
3. Zdrowaś, Maryjo: za uzdrowienie z wszelkich chorób.
4. Zdrowaś, Maryjo: za konających współbraci.
5. Zdrowaś, Maryjo: za uświęcenie pobożnych osób.
6. Zdrowaś, Maryjo: za uwolnienie dusz z czyśćca.
7. Zdrowaś, Maryjo: za przyjęcie do bractwa.
8. Zdrowaś, Maryjo: za procesję różańcową i za olej do lampy różańcowej.
9. Zdrowaś, Maryjo: aby go pobożnie odmawiać.
10. Zdrowaś, Maryjo: aby nosić go przy sobie z pobożnością.

[41] 10. Ojcze nasz: Różaniec jest nadzwyczajny, ponieważ został ustanowiony dla szlachetnych celów, przynoszących chwałę Bogu i zbawiennych dla duszy.
1. Zdrowaś, Maryjo: wstępując do bractwa, aby umocnić się przez zjednoczenie z milionami braci i sióstr.
2. Zdrowaś, Maryjo: aby nieustannie pamiętać o Tajemnicach Jezusa i Maryi.
3. Zdrowaś, Maryjo: aby wielbić Boga w każdym czasie, we dnie i w nocy, w każdym miejscu świata, czego nie sposób uczynić samemu [w pojedynkę]. 4. Zdrowaś, Maryjo: aby podziękować Panu naszemu za wszystkie łaski, jakimi nas nieustannie obdarza.
5. Zdrowaś, Maryjo: aby prosić Go o wybaczenie grzechów powszednich.
6. Zdrowaś, Maryjo: aby nasza modlitwa stała się potężniejszą przez zjednoczenie z modlitwami innych.
7. Zdrowaś, Maryjo: aby pomagać sobie wzajemnie w godzinie śmierci, która jest tak niebezpieczną, tak trudną i tak doniosłą.
8. Zdrowaś, Maryjo: aby otrzymać w godzinie Sądu tylu obrońców, ilu jest współbraci w bractwie Różańca.
9. Zdrowaś, Maryjo: aby po śmierci doznać ulgi i uwolnienia od mąk czyśćcowych, za sprawą Mszy Świętych oraz postanowień ofiarowanych w ich intencji.
10. Zdrowaś, Maryjo: aby utworzyć wojsko, ustawione w szyku bojowym, dla zniszczenia władzy szatana i ustanowienia Królestwo Jezusa Chrystusa.

[42] 11. Ojcze nasz: Różaniec jest wielką skarbnicą odpustów, w których ustanawianiu prześcigali się papieże.
1. Zdrowaś, Maryjo: odpusty zupełne w Rzymie i Jeruzalem, po przyjęciu Komunii św w niektóre dni.
2. Zdrowaś, Maryjo: odpust zupełny za wstąpienie do bractwa.
3. Zdrowaś, Maryjo: odpusty zupełne w godzinie śmierci.
4. Zdrowaś, Maryjo: odpust za odmawianie Różańca.
5. Zdrowaś, Maryjo: odpust dla tych, którzy zachęcają do odmawiania różańca.
6. Zdrowaś, Maryjo: odpust zupełny dla przyjmujących Komunię św. w kościele różańcowym w pierwsze niedziele miesiąca.
7. Zdrowaś, Maryjo: odpust za udział w procesji.
8. Zdrowaś, Maryjo: odpust dla tych, co zamawiają msze różańcowe.
9. Zdrowaś, Maryjo: odpust za niektóre pobożne dzieła.
10. Zdrowaś, Maryjo: odpust dla tych, którzy nie mogą nawiedzić kościoła, ani przystąpić do Komunii św., ani uczestniczyć w procesji.

[43] 12. Ojcze nasz: Moc Różańca i jej przykłady, jakie dali nam święci.
1. Zdrowaś, Maryjo: św. Dominik jako siewca różańca.
2. Zdrowaś, Maryjo: bł. Alain de la Roche jako jego odnowiciel.
3. Zdrowaś, Maryjo: Święci bracia zakonu kaznodziejskiego głoszący i rozpowszechniający różaniec.
4. Zdrowaś, Maryjo: wśród papieży - Pius V, Innocent III, Bonifacy VIII - który nakazał wykonać atłasowy haft z różańcem.
5. Zdrowaś, Maryjo: wśród kardynałów - św. Karol Boromeusz.
6. Zdrowaś, Maryjo: wśród biskupów - św. Franciszek Salezy.
7.Zdrowaś, Maryjo: wśród zakonników - św. Ignacy, Św. Filip Neri [Nereusz], Św. Feliks z Kantalicjo
8.Zdrowaś, Maryjo: wśród królów - św. Ludwik; Filip I, król Hiszpanii; królowa Blanka.
9.Zdrowaś, Maryjo: wśród uczonych - Albert Wielki itd.
10.Zdrowaś, Maryjo: spośród osób najbardziej pobożnych – pobożna kobieta z Rzymu, siostra Maria od Wcielenia.

[44] 13. Ojcze nasz: pokonani nieprzyjaciele Różańca ukazują nam jego chwałę.
1. Zdrowaś, Maryjo: ci, którzy go zaniedbują.
2. Zdrowaś, Maryjo: ci, którzy go odmawiają ozięble i nieuważnie.
3. Zdrowaś, Maryjo: ci, którzy go odmawiają pospiesznie i niedbale.
4. Zdrowaś, Maryjo: ci, którzy go odmawiają w grzechu śmiertelnym, bez poprawy.
5. Zdrowaś, Maryjo: ci, którzy go odmawiają przez obłudę, bez jakiejkolwiek pobożności.
6. Zdrowaś, Maryjo: krytycy, którzy usiłują do zniszczyć w sposób przewrotny.
7. Zdrowaś, Maryjo: bezbożni, którzy zwalczają go słowami.
8. Zdrowaś, Maryjo: tchórze, którzy najpierw go przyjmują, a potem porzucają.
9. Zdrowaś, Maryjo: heretycy, którzy go atakują i oczerniają.
10. Zdrowaś, Maryjo: złe duchy, które go nienawidzą i niszczą na tysiąc sposobów.

[45] 14. Ojcze nasz – Rozumowanie dotyczące różnych trudności, które mają zwyczaj przytaczać heretycy, krytycy, libertyni, niedbalcy oraz ignoranci, aby Różaniec zniszczyć lub go nie odmawiać:
1. Zdrowaś, Maryjo: to jakaś nowa praktyka.
2. Zdrowaś, Maryjo: duchowni wymyślili go dla pieniędzy.
3. Zdrowaś, Maryjo: to nabożeństwo dobre dla niepiśmiennych kobiecinek.
4. Zdrowaś, Maryjo: to jakiś przesąd, bo modlitwa polega na odliczaniu.
5. Zdrowaś, Maryjo: lepiej odmawiać psalmy pokutne.
6. Zdrowaś, Maryjo: lepsza jest modlitwa myślna.
7. Zdrowaś, Maryjo: to modlitwa zbyt długa i nudna.
8. Zdrowaś, Maryjo: można się zbawić bez odmawiania Różańca.
9. Zdrowaś, Maryjo: popełnia się grzech, jeśli się go opuści.
10. Zdrowaś, Maryjo: jest dobry, ale nie mam czasu żeby go odmawiać.

[46] 15. Ojcze nasz - sposób na dobre odmawianie Różańca:
1. Zdrowaś, Maryjo: trzeba go odmawiać z czystą intencją, bez przywiązania do grzechu śmiertelnego.
2. Zdrowaś, Maryjo: odmawiać go święcie, tj. bez żadnej złej intencji.
3. Zdrowaś, Maryjo: uważnie, bez dobrowolnego roztargnienia.
4. Zdrowaś, Maryjo: powoli i spokojnie, z przerwami.
5. Zdrowaś, Maryjo: pobożnie, rozważając Tajemnice.
6. Zdrowaś, Maryjo: w skromnej postawie, na kolanach lub stojąc.
7. Zdrowaś, Maryjo: w całości i codziennie.
8. Zdrowaś, Maryjo: w ukryciu, jeśli odmawia się go w samotności.
9. Zdrowaś, Maryjo: publicznie i na dwa głosy.
10. Zdrowaś, Maryjo: stale, aż do śmierci.

[47] 16. Ojcze nasz - różne metody odmawiania Różańca:
1. Zdrowaś, Maryjo: można odmawiać tylko Ojcze nasz i Zdrowaś, Maryjo wypowiadając Tajemnice.
2. Zdrowaś, Maryjo: można dodać krótkie rozważanie do każdej Tajemnicy.
3. Zdrowaś, Maryjo: można złożyć drobną ofiarę przy każdej dziesiątce.
4. Zdrowaś, Maryjo: można złożyć większej ofiary przy każdej dziesiątce.
5. Zdrowaś, Maryjo: można wypowiedzieć inną intencję przy każdym Zdrowaś.
6. Zdrowaś, Maryjo: można odmawiać go w myśli, bez wymawiania słów.
7. Zdrowaś, Maryjo: można przyklęknąć przy każdym Zdrowaś, Maryjo.
8. Zdrowaś, Maryjo: można też skłonić się.
9. Zdrowaś, Maryjo: można dodać uderzenie dyscypliną.
10. Zdrowaś, Maryjo: można wspominać Świętych przy każdej dziesiątce, a także łączyć te metody ze sobą, według natchnienia Ducha Świętego.