Shkarko PDFdownload

Shqyrtim mbi përshpirtërinë e vërtetë ndaj së lumes Marisë Virgjër - Kapitulli i katërt

Spis treści

 

Kapitulli i katërt

USHTRIMET KRYESORE TË PËRSHPIRTËRISË SË VËRTETË NDAJ MARISË

Ushtrimet e përgjithshme të përshpirtrisë ndaj Marisë

115. Ka shumë ushtrime të brendshme të përshpirtërisë së vërtetë ndaj Virgjërës së shenjtë. Ja shkurtimisht ato krye-sore: 1. Ta nderojmë si Nënë të denjë të Hyjit me nderim të madh, do të thotë ta çmojmë dhe ta nde-rojmë më shumë se shenjtërit e tjerë pasi që Virgjëra e shenjtë është kryevepër e hirit dhe e para pas Jezusit, Hyjit të vërtetë dhe njeriut të vërtetë. 2. Të mendohet në virtytet e saj, përparësitë dhe veprat e saj, 3. Të vroj-tojmë madhërinë e saj. 4. Të tregohen ndaj saj vepra dashurie, lavdërimi dhe falënderimi. 5. Ta thërrasim me zemër. 6. T’i kushtohemi dhe të bashkohemi me të. 7. T’i bëjmë veprat tona me njet që t’i pëlqejmë. 8. T’i fillojmë, t’i vazhdojmë dhe t’i përfundojmë veprat tona në-për të, në të dhe me të, dhe për të, që ashtu t’i bëjmë nëpër Jezusin, me Jezusin dhe për Jezusin, i cili është qëllimi ynë i fundit. Këtë ushtrim të fundit do të shpjegoj më gjërësisht.

116. Përshpirtëria e vërtetë ndaj Virgjërës së shenjtë ka gji-thashtu shumë ushtrime të jashtme, prej të cilave kryesoret janë:
1. Të regjistrohesh dhe të hyjsh në shoqëritë dhe kon-gregatat e saj.
2. Të hyjsh në bashkësitë rregulltare, të cilat kanë për qëllim nderimin e saj.
3. Të përhapësh lavdinë e saj.
4. Të ndash lëmoshë për nder të saj, të agjërosh dhe të bësh vetmohime shpirtërore dhe trupore.
5. Të bartësh shenjat e saj, siç janë rruzarja e shenjtë, shkapulari dhe zin-xhiri.
6. Të lutësh rregullisht dhe me përshpirtëri rruzaren (rruzat) që përbëhet prej 10 dhjetësheve të lutjes Të falemi Mari, për nder të 10 mistereve të jetës së Jezusit, ose rru-zaren prej 5 dhjetësheve, do të thotë pjesë të rruzares, për nder të mistereve të gëzimit, që janë: Lajmërimi i Zojës, Vizita e Zojës, Lindja e Jezusit, Paraqitja e Jezusit në tem-pull dhe gjetja në tempull; ose në nder të mistereve të mundimit, që janë: Lufta e Jezusit në kopshtin e Gjetse-manit, Të rrahurit e Jezusit, Të kurorëzuarit me ferra, Rruga për në Kalvar me Kryq në krahë dhe Të gozhduarit e Jezusit; ose për nder të mistereve të Lavdisë, që janë: Të ngja-llurit e Jezusit, Të ngriturit në Qiell, Zbritja e Shpirtit të shenjtë , Të ngriturit e Zojës në Qiell me shpirt dhe trup dhe të kurorëzuarit e Zojës nga ana e Trinisë së Shenjtë; ose për nder të mistereve të Dritës që janë: pagëzimi i Jezusit në lumin Jordan; zbulimi i hyjnisë së Jezusit në dasmë në Kanë te Galilesë, shndërrimi i Jezusit në malin Tabor, the-melimi i euhariistisë. Mund të lutet rruzarja prej gjashtë ose shtatë dhjetëshesh, për nder të viteve, që, siç mendohet, i ka kaluar Zoja e Bekuar në tokë; ose rruzarja e vogël e Virgjërës së shenjtë, e cila përbëhet prej tri Ati ynë dhe dymbëdhjetë Të falemi Mari, për nder të kurorës së saj prej dymbëdhjetë yjesh ose përparësishë; ose Oficin e Zojës, ashtu në përgjithësi të pranuar dhe të lutur në Kishë; ose Psaltirin e Vogël të Zojës, të cilin e përpiloi shën Bonaven-tura për nder të saj, e i cili na përmbush me ndjenja të ëmbla dhe të përshpirtshme sa që është e pamundur ta lu-tësh e mos të mallëngjehesh; ose 14 Ati ynë dhe Të falemi Mari për nder të 14 gëzimeve të Zojës; ose ndonjë lutje tjetër, himne dhe këngë kishtare siç janë: Të falemi Mbre-tëresha, Mbretëreshë e Qiellit, etj. sipas kohëve të ndrysh-me liturgjike, ose Shpirti im e madhëron Zotin ose lutje të tjera të përshpirtshme.
7. Të këndohen për nder të saj këngë të për-shpirtshme dhe të promovohet ky këndim.
8. Të gjun-jëzohemi për nder të saj ose ta nde-rojmë duke thënë p.sh. çdo mëngjes 60 ose 100 herë: Të falemi Mari, Virgjër besnike, që atë ditë të mbesim besnik frymëzimeve të Hyjit; e në mbrëmje: Të falemi Mari, Nënë e mëshirës, që prej Hyjit e për-mes saj të fitojmë faljen e mëkateve, të cilat i kemi bërë atë ditë.
9. Të kujdesemi për shoqëritë e saj, të zbukurojmë al-tarët e saj, të lulëzojmë fotografitë e saj
10. Të barten fotog-rafitë e saj në procesione dhe të promovohet bartja e saj, por edhe të barten me vete si armë e fortë kundër shpir-tit të keq.
11. Të punohen pikturat e saj ose të zgavrohet emri i saj dhe të vihen në kisha, ose shtëpi dhe në hyrje të qyte-teve, të kishave dhe të shtëpive.
12. T’i kushtohemi asaj në mënyrë të veçantë dhe solemne.

117. Ekzistojnë edhe ushtrime të tjera të përshpirtshme të përshpirtërisë së vërtetë ndaj Virgjërës së shenjtë, të cilat Shpirti i Shenjt i frymëzon shpirtrat e përshpirtshëm e të cilat (ushtrime) na ndihmojnë shumë për t’u shenjtëruar e që me shumicë gjenden në librin: “Qielli i hapur për ata që e duan shenjtërinë ”, të cilin e shkroi i nderuari atë Paul Barry, jezuit. Këtu ai mblodhi numër të madh të përshpirtërive, që shenjtërit i bënë për nder të Virgjërës së shenjtë e që në mënyrë të mrekullueshme u ndihmojnë shpirtrave që të kushtohen, vetëm nëse i bëjnë si duhet. E duhet të bëhen: 1. me njet të mirë dhe të vërtetë që ti pëlqehet vetëm Hyjit, që të bashkohemi me Jezusin si me qëllimin tonë të fundit dhe të jemi në dobi të të afërmit; 2. me kujdes, pa shkapërderdhje të qëllimta; 3. me përshpir-tëri, pa nguti dhe moskujdes; 4. me vëmendje dhe me qën-drim serioz dhe shembullor.

2. Ushtrimi i përsosur i përshpirtërisë ndaj Marisë dhe rritja në të deri në shenjtëri

118. Pas gjithë kësaj, ja solemnisht shpall: edhe nëse kam lexuar gati të gjitha librat të cilat shqyrtojnë përshpirtërinë ndaj Virgjërës së shenjtë, edhe nëse kam biseduar me per-sonat më të shenjtë dhe më të urtë në kohën e fundit, për-kundër të gjithë kësaj nuk mund e njoha as nuk mund e mësova ushtrimin e përshpirtshëm ndaj Nënës së Hyjit të ngjashme me këtë për çka do të flas dhe e cila prej shpirtit do të kërkonte më shumë flijim për Hyjin, që më shumë do të zbrazej nga vetvetja dhe nga vetëdashja e saj, që më me besnikëri do ta ruante në hir dhe hirin në të, që do ta njësonte me Jezusin më përsosshmërisht dhe më lehtë dhe e cila më në fund, do të ishte më e lavdishme për Hyjin, më e shenjtërueshme për shpirtin dhe më e dobishme për të afërmin.

119. Pasi që thelbi i kësaj përshpirtërie është që të ndërtojë brendësinë, nuk do ta kuptojë njëjtë çdo njeri. Disa do të ndalen në pjesën sipërfaqësore të saj dhe nuk do të shkojnë më larg: të tillët do të jenë në numër më të madh. Disa, një numër i vogël, do të hynë në brendësinë e saj, por do të ngrihen vetëm deri në shkallën e parë. E kush do të ngrihet në shkallën e dytë? Kush do të arrijë deri tek e treta? Më në fund, kush do të qëndrojë në të tretën përherë? Vetëm ai të cilit Shpirti i Jezusit do t’ia zbulojë këtë mister. Në këtë lartësi vet Shpirti i Shenjt do ta udhëheqë shpirtin besnik, që të përparojë prej virtytit në virtyt, prej hirit në hir, prej dritës në dritë, që njëherë të arrijë deri në shndërrimin në Jezusin, deri te plotësia e moshës së tij në tokë dhe deri te lavdia e tij në qiell.