Shkarko PDFdownload

Shqyrtim mbi përshpirtërinë e vërtetë ndaj së lumes Marisë Virgjër - KUSHTIMI PERSONAL JEZUSIT PËRMES MARISË

Spis treści

 

KUSHTIMI PERSONAL JEZUSIT PËRMES MARISË

 

Kushtimi personal Jezu Krishtit përmes duarve të Marisë

Urtia e amshuar dhe e mishëruar, fort i dashuri dhe i denjë për adhurim Jezus, Hyj i vërtetë dhe Njeri i vër-tetë, i vetmi Bir i Atit të amshuar dhe i Marisë përherë Virgjër! Të adhuroj thellë në kraharorin dhe shkëlqimin e Atit tënd të amshuar dhe në kraharorin virgjëror të Marisë, Nënës sate tejet të denjë në kohën e mishërimit tënd. Të falënderoj që u asgjësove duke marrë natyrën e shërbëtorit, që mua të më lirosh nga skllavërimi i egër djallëzor. Të lavdëroj dhe të madhëroj që deshe që në gjithçka t’i nënshtrohesh Marisë, Nënës sate Tejet të shenjtë, që përmes saj të më bësh skllavin besnik. Mi-rëpo, medet! Unë jo i falënderueshëm dhe jo besnik, nuk i kam mbajtur kushtet dhe premtimet solemne të pagëzimit. Nuk i kam përmbushur detyrimet e mia, prandaj nuk e meritoj të quhem fëmija yt, as skllavi yt. Pasi që në mua s’ka çfarë nuk e meriton dëbimin dhe zemërimin tënd, prandaj s’kam kurajë t’i ofrohem Madhërisë sate të shenjtë dhe të lartësuar. Për këtë mbështetem në ndërmjetësinë e Nënës sate, të cilën ti ma ke dhuruar për ndërmjetësuese te ti. Përmes saj shpresoj prej teje të arrij pendim dhe falje të mëka-teve të mia, dhe e të pranoj dhe të ruaj Urtinë. Të falem, pra, o Virgjër e Papërlyer, ti tendë e gjallë e Hyjnisë, ku Urtia e amshuar u fsheh që aty ta adhu-rojnë engjëjt dhe njerëzit! Të falem, Mbretëreshë e qiellit dhe e tokës, të cilës i është e nënshtruar gjithçka që është më e vogël se Hyji. Të falem, o strehë e sigurt e mëkatarëve, mëshira e së cilës askujt nuk i është reku-zuar kurrë! Dëgjoi dëshirat e mia për urtinë hyjnore dhe për këtë qëllim pranoi kushtet dhe dhuratat, të cilat po t’i paraqes në përvujtërinë time.

Unë, ..., mëkatari jo besnik, sot po ripërtërij dhe po i vë në duart e tua premtimet e pagëzimit. Përgjithmonë heq dorë nga djalli, shkëlqimit të tij dhe vepra e tij dhe krejtësisht i dhurohem Jezu Krishtit. Urtisë së mishë-ruar, që pas tij ta bart kryqin tim për gjitha ditët e jetës sime. Dhe të jem më besnik se deri më tani, unë sot po të zgjedh, o Mari, para tërë pallatit qiellor për Nënën dhe Zonjën time. Ta dorëzoj dhe ta kushtoj si skllav trupin dhe shpirtin tim, të mirat e mia të brendshme dhe të jashtme si dhe vetë vlerën e veprave të mia të mira të kaluara, të tashme dhe të ardhshme dhe të dhuroj krejtësisht dhe plotësisht të drejtën që të disponosh me mua dhe me krejt çka është imja, pa kurrfarë përjash-timi si dëshiron vetëm ti, në lavdinë më të madhe të Hyjit në këtë tokë dhe në amshim. Pranoje, o Virgjër e butë këtë dhuratë të vogël të sklla-vërisë sime, që kështu të nderoj dhe të bëhem pjesëtar i atij nënshtrimi të cilin të ka treguar si Nënë Urtia e amshuar; që të nderoj zotërimin që e keni ju të dy mbi këtë krimb dhe mëkatarin e mjerë dhe ta falënderoj Trininë e Shenjtë në privilegje me të cilat të ka deko-ruar. Solemnisht shpall se prej tash do të kërkoj vetëm nderin tënd dhe në gjithçka do të të nënshtrohem si skllav i vërtetë. O Nënë e mrekullueshme, paraqitëm te Biri yt i dashur si skllavin tënd të amshuar që përmes teje të më pranojë, sikurse edhe më ka shëlbuar përmes teje. O Nënë e mëshirës, ma dhuro hirin që të fitoj Urtinë e vërtetë të Hyjit, për këtë qëllim më numëro në mesin e atyre që ti i do, i mëson, i udhëheq, i ushqen dhe i mbron si skllevërit tu. O Virgjër besnike, më bëj kështu nxënës të përkryer, ndjekësin dhe skllavin e Urtisë së mishëruar, Jezu Krishtit, Birit tënd, që me ndërmjetë-sinë tënde të arrijë deri të plotësimi i moshës së tij në tokë dhe deri te lavdia e tij në qiell. Amen.