Shkarko PDFdownload

Shqyrtim mbi përshpirtërinë e vërtetë ndaj së lumes Marisë Virgjër - Kapitulli i gjashtë

Spis treści

 

Kapitulli i gjashtë

MËNYRA SE SI DO TË BËJMË KËTË PËRSHPIR-TËRI TE KUNGIMI I SHENJT

1. Para kungimit

266. Përvujtërohu thellë para Hyjit. 2. Heq dorë nga thellësia jote krejt e prishur dhe përgatitjes sate edhe pse do të të duket e mirë për vetëdashjen tënde. 3. Ri-përtërije pëshpirtërinë tënde duke thënë: Plotësisht jam i yti, e dashura zonjë e imja, dhe gjithçka e imja është e jotja. Lute këtë nënë të mirë që të të huazojë zemrën e vet që në të të pranosh Birin e saj me përgatitjen e saj. Paraqitja këtë që të mos vuajë lavdia e Birit të saj, sepse po ta pranoje atë në zemrën tënde të përlyer dhe të pa qëndrueshme, lavdia e Jezusit do të lëndohej ose do të humbiste. Mirëpo, nëse ajo do që të vendoset në ty që të pranojë vetë Birin e saj, këtë ajo mund të bëjë lirisht për shkak të zotërimit që ka mbi zemrat, e Biri i saj në këtë mënyrë fare mirë do të jetë i pranuar prej tij dhe pa njollë dhe pa kërcnim që të jetë i humbur: Hyji është brenda, nuk do të trandet askurrë (Ps 46,6). Thuaj me shpresë se të gjitha të mirat që ia ke dhuruar janë ndihmesë lavdisë së tij, por se me Kungimin e shenjtë dëshiron që t’i dhurosh të njëjtën dhuratë të ci-lën ia dhuroi Ati i Amshuar dhe se do të jetë më shu-më e nderuar me këtë dhuratë se sa t’i dhurosh të gji-tha të mirat e botës. Thuaj, më në fund se Jezusi i cili e do pakufi, do që përsëri me kënaqësi të pushojë në të, edhe pse do të ndodhë kjo në zemrën tënde të papastër dhe më të varfër se shtalla, ku nuk ishte vështirë të arrihet sepse në të qe ajo - Maria. Lute me këto fjalë të buta që të dhurojë zemrën e vet: Ti je krejt pasuria ime. O Mari, më dhuro Zemrën tënde!

2. Në kohën e kungimit

267. Duke shkuar të pranosh Jezu Krishtin, pas Ati ynë, thuaj tri herë: O Zot nuk jam i denjë ... Duke thënë të parën herë mendo në Atin e amshuar dhe thuaj se nuk je i denjë të pranosh një të vetmin Birin e tij për shkak të mendimeve tua dhe mos falënderimeve tua ndaj Atit kaq të mirë, por ja Maria, shërbëtorja e tij: Ja shërbë-torja e Zotit e cila e bënë këtë në vend teje dhe të fry-mëzon me shpresë dhe mbështetje të madhe te Ma-dhëria e tij: sepse me mënyrë të veçantë më ke forcuar në shpresë.

268. Thuaj mandej Birit: O Zot nuk jam i denjë... se nuk je i denjë ta marrësh për shkak të fjalëve tua të këqija dhe të pa vlefshme dhe mosbesnikërive të tua në shërbimin ndaj tij, por lute që të të jetë i mëshirshëm sepse do ta shpjerësh në shtëpinë e Nënës së tij dhe Nënës sate dhe nuk do t’i lejosh që të shkojë deri sa të mos ven-doset në të. E shtrëngova, më nuk do ta lëshoj, pa e futur në shtëpi të nënës sime, në dhomën e asaj që më lindi (Kk 3,4). Lute që të ngrihet dhe të shkojë në vendin e pushimit tënd ai dhe arka e pushtetit të tij. (krah. Ps 132,8) Thuaj se aspak nuk shpreson në meritat tua, në fuqinë tënde dhe në përgatitjen tënde, si Ezavi, por në meritat, fuqinë dhe përgatitjen e Marisë, Nënës sate të dashur, si Jakovi i vogël në kujdesin e Rebekës dhe se ke kurajë t’i ofrohesh shenjtërisë së tij, edhe pse je mëkatar dhe Ezavi i vërtetë sepse fuqia dhe dekorimet e tua janë meritat dhe virtytet e Nënës së tij të shenjtë.

269. Thuaj edhe Shpirtit të Shenjtë: O Zot, nuk jam i denjë... se nuk je i denjë të pranosh kryeveprën e dashurisë së Hyjit për shkak të ngathtësisë dhe të keqes së veprave tua dhe kundërshtimeve ndaj frymëzimeve të tij, por Maria, e fejuara e tij besnike, është krejt shpresa jote prandaj thuaj me shën Bernardin: Ajo është siguria ime më e madhe, Ajo është arsyeja e shpresës sime . Mund t’i lutesh gjithashtu që përsëri të zbresë në Ma-rinë, të Fejuarën e pandashme të tij, sepse kraharori i saj është njësoj i pastër dhe zemra e saj njësoj e zjarrtë sikur ishte dikur; dhe se pa ardhjen e tij në shpirtin tënd as Jezusi e as Maria nuk do të jenë të formuar dhe të vendosur denjësisht në shpirtin tënd.

3. Pas kungimit të shenjtë

270. Pas kungimit të shenjtë, duke u përmbledhur dhe duke i mbyllur sytë, çoje Jezusin në Zemrën e Marisë. Jepja Nënës së tij, e cila do ta pranojë me dashuri, do ta vendosë ndershëm, do ta adhurojë thellësisht, do ta dojë përsosmërisht, do ta përqafojë butësisht dhe do t’i japë nderime të shumta, që për ne janë të panjohura për shkak të errësirës së dendur.

271. Ose mbaju plotësisht me zemër të përvuajtur në pranishmërinë e Jezusit të vendosur në Marinë; ose sillu si skllav në dyert e pallatit mbretëror, ku Mbreti bisedon me Mbretëreshën; e derisa ata të bisedojnë dhe ti nuk u duhesh, shko me shpirt në Qiell dhe gjithkund nëpër tokë dhe luti të gjitha krijesat që të duan dhe t’i nde-rojnë Jezusin dhe Marinë në vend teje: Ejani ta adhu-rojmë (Ps 95,6).

272. Gjithashtu, lute Jezusin, në bashkësi me Marinë, për ardhjen e Mbretërisë së tij në tokë përmes Nënës së tij të shenjtë, ose lute për urtinë hyjnore, ose dashurinë e Hyjit, ose falje të mëkateve, ose ndonjë hir tjetër, por gjithnjë përmes Marisë dhe në Marinë. Duke shikuar tërthorazi në vetvete thuaj: Mos shiko, o Zot, në mëka-tet e mia, por sytë e tu le të shikojnë në drejtësinë e Ma-risë, do të thotë sytë e tu le të shohin në mua vetëm vir-tytet dhe meritat e Marisë. Duke i kujtuar mëkatet e tua shto: Njeriu armik këtë e bëri, e ai, armiku imi më i madh që këto mëkate i bëri, jam pikërisht unë. Gjitha-shtu mund të thuash: Mbroje çështjen time prej gjindes së pafe (Ps 43,1), ose prapë: Ti duhet të rritesh, e unë të zvogëlohem (krah.Gjn 3,30). Jezusi im, ti duhet të rri-tesh në shpirtin tim e unë të zvogëlohem; Mari, ti du-het të rritesh në mua, e unë të jem më i vogël se sa isha. Ose thuaj këtë: Shtohuni e shumohuni (Zan.1,28). Jezus dhe Mari, rrituni në mua dhe shtohuni jashtë në të tjerët!

273. Mendime të tjera të panumërta, të cilat neve na i sjell në mend Shpirti Shenjt, dhe do t’i sjellë edhe ty, nëse je mirëfilli i tërë, nëse je vetëmohues dhe besnik ndaj kësaj përshpirtërie për çka sapo të kam mësuar. Mirëpo, le ta dish se Jezusi do të jetë aq më tepër i lav-dëruar sa më shumë të lejosh që Maria të veprojë në kungimin tënd, aq më shumë do të lejosh Marinë të veprojë për Jezusin, e Jezusit të veprojë në Marinë sa më shumë të përvujtërohesh dhe të dëgjosh në paqe dhe heshtje, duke mos u munduar të shikosh, të shijosh dhe të ndjesh. Sepse i drejti jeton prej feje gjithkund, e posaçërisht në kungimin e shenjtë që është vepër feje: I Drejti im do të jetojë prej fesë (Heb 10,38).