Shkarko PDFdownload

Shqyrtim mbi përshpirtërinë e vërtetë ndaj së lumes Marisë Virgjër - Kapitulli i parë

Spis treści

 

Pjesa e parë Maria në historinë e shëlbimit

Kapitulli i parë

HYJI DESHI QË VEPRAT E TIJ MË TË MËDHA TË FILLOJNË DHE TË PËRFUNDOJNË PËRMES VIRGJËRËS TEJET TË SHENJTË

14. Pranoj me mbar Kishën se Maria është krijesë thjesht e dalë nga dora e të Gjithëpushtetshmit, prandaj në krahasim me madhërinë e pamasë të tij është më e vogël se atomi; ose më mirë të themi ajo nuk është asgjë sepse ai vetë është Ai që është (Dal 3,14); saktësisht, këtij Zoti të madh, gjithnjë i pavarur dhe i mjaftueshëm vetvetes, nuk iu desh aspak Virgjëra Tejet e shenjtë, as që i duhet ta kryejë vullnetin e vet dhe të shpallë lavdinë e vet. Për të mjafton të dojë dhe gjith-çka do të bëhet.

15. Megjithatë, them edhe këtë: duke i marrë gjërat ashtu siç janë, prej kur Hyji e krijoi Virgjërën tejet të shenjtë, për-mes saj ai deshi të fillojë dhe të përfundojë veprat e veta më të mëdha, prandaj mund të besojmë lirisht se ai nuk do të ndërrojë metodën e vet për të gjithë shekujt, sepse ai është Hyj dhe aspak nuk ndërron as të menduarit e vet, as sjelljen e vet (krah. Heb 1,12).

Maria në misterin e mishërimit të Jezu Krishtit

16. Hyji Atë e dha një të vetmin Birin e tij vetëm përmes Marisë. Krahas të gjitha ofshamave të pat-riarkëve, krahas të gjitha lutjeve të profetëve dhe të shenjtërve të Besëlidh-jes së Vjetër, gjatë katërmijë viteve, që të fitojnë këtë pasuri, Maria e meritoi dhe gjeti mëshirën te Hyji me lutjet e zjarr-ta të saj dhe me virtytet e larta . Pasi që bota ishte e pa-denjë, thotë shën Augustini, të pranojë të Birin e Hyjit drejtpërdrejt prej dorës së Atit, Ati i dha Marisë që bota të pranojë Atë prej saj. I Biri i Hyjit u mishërua për shëlbimin tonë, por në Marinë dhe përmes Marisë. Hyji, Shpirti i Shenjtë e formoi Jezu Krishtin, por vetëm atëherë kur e kër-koi pranimin e saj përmes njërit nga shërbëtorët e parë të pallatit të vet.

Në misteret e shëlbimit

17. Hyji Atë i dha Marisë frytshmërinë e vet, aq sa krijesa e thjeshtë është e aftë për këtë, duke i dhënë aftësinë që të lindë Birin e tij dhe të gjitha gjymtyrët e Trupit të tij mistik.

18. Hyji Bir zbriti në kraharorin e saj virgjëror, si Adam i ri në parizin e vet tokësor që të ëmbëlsohet kështu dhe në mënyrë misterioze të bëjë vepra të mrekullueshme të hirit. Hyji, i cili u bë njeri e konsideroi liri të vetën qëndrimin e tij në kraharorin e Marisë; fuqinë e vet e tregoi kur lejoi që ta bartë kjo vajzushë. E konsideroi lavdi të vetën dhe të Atit të fshehë shkëlqimin e vet në çdo krijesë në këtë tokë dhe t'ia zbulojë vetëm Marisë. E lavdëroi pavarshmërinë e vet dhe madhërinë e vet, duke u varur ndaj kësaj Virgjëre të butë në ngjizjen e saj, në paraqitjen e tij në tempull, në jetën e vet të fshehtë gjatë tridhjetë viteve, deri në vdekjen e tij ku deshi që edhe ajo të jetë e pranishme, që së bashku me Të, të paraqesë një të vetmen fli dhe që me pranimin e saj t’i flijohet Atit të amshuar, sikur më parë Izaku me pël-qimin e Abrahamit vullnetit të Hyjit. (krah. Zan 22,2). Mu ajo i dha gji, e mbrojti, u përkujdes për të dhe e flijoi për ne. O varshmëri e mrekullueshme dhe e paparë e vetë Hyjit, për të cilën Shpirti Shenjtë nuk mund të heshtë në Ungjill, që të na e tregojë vlerën dhe lavdinë e saj të patregueshme edhe pse na i ka fshehur gati të gjitha veprat e mreku-llueshme të cilat kjo Urti e Mishëruar i bëri në jetën e vet të fshehtë, Jezu Krishti i dha më shumë lavdi Hyjit, Atit të vet me nënshtrimin Nënës së vet gjatë tridhjetë viteve se sa do t’i jepte po të kishte kthyer mbarë botën duke bërë mrekulli më të mëdha. Oh! Sa shumë e lavdërojmë Hyjin kur, që t’i pëlqejmë, i nënshtrohemi Marisë sipas shem-bullit të Jezu Krishtit, një të vetmit shembullit tonë!

19. Nëse më me kujdes e shikojmë pjesën tjetër të jetës së Jezu Krishtit do të shohim se ai deshi që mrekullitë e veta t’i filloj përmes Marisë. Ai e shuguroi shën Gjon Pagëzue-sin në kraharorin e nënës së tij, shën Elizabetës, me për-shëndetjen e Marisë: si foli Maria, Gjoni u shugurua (krah. Lk 1,41); dhe kjo është mrekullia e parë dhe më e madhe e hirit të tij. Ai, në dasmë në Kanë e shndë-rroi ujin në verë në lutjen e saj të përvuajtur (krah. Gjn 2,1-12); kjo është mrekullia e tij e parë në na-tyrë. Ai filloi dhe i vazhdoi mrekullitë e veta përmes Marisë dhe do të vazhdojë të bëjë përmes Marisë deri në mbarim të botës.

20. Shpirti i Shenjtë është i papëlleshëm në Hyjin, do të thotë ai nuk prodhon asnjë person tjetër hyjnor, por u bë i pëlleshëm përmes Marisë, të cilën e mori si të fejuar të vetën. Përmes saj, në të dhe nga ajo bëri kryeveprën e vet, Hyjin-Njeri, dhe krijoi çdo ditë dhe do të krijojë deri në fund të bo-tës të paracaktuarit dhe gjymtyrët e trupit mistik të Kokës hyjnore. Për këtë, sa më shumë që gjen Marinë, të Fejuarën e vet të dashur dhe të pandashme, në ndonjë shpirt, ai është më veprues dhe më i fuqishëm, që në atë shpirt të lindë Jezu Krishtin, dhe vetë atë shpirt në Jezu Krishtin.

21. Kjo nuk do të thotë se Virgjëra tejet e shenjtë i jep pëlleshmërinë Shpirtit të Shenjt, sikur të mos e kishte ai, sepse si Hyji e ka pëlleshmërinë ose aftësinë për të prodhuar, siç e ka Ati dhe Biri, edhe pse këtë karakteristikë nuk e vë në vepër, pasi që nuk krijon asnjë person tjetër hyjnor. Mirëpo, duam të themi se Shpirti i Shenjt pë-lleshmërinë e vet e realizon përmes Virgjërës tejet të shenjtë, me të cilën shërbehet sepse do, edhe pse nuk e ka të domosdoshme, kështu krijon nëpër të dhe në të Jezu Krishtin dhe gjymtyrët e tij. O mister i hirit, i panjohur edhe më të diturve dhe më të përshpirtshmëve ndër të krishterë!