Download PDF download

Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről - 1. ISTEN AZ UTOLSÓ IDŐKBEN AKARJA KINYILATKOZTATNI ÉS FELFEDNI MÁRIÁT

Spis treści


[1. «ISTEN AZ UTOLSÓ IDŐKBEN AKARJA KINYILATKOZTATNI ÉS FELFEDNI MÁRIÁT»]

50. Ezekben az utolsó időkben tehát Isten ki akarja nyilatkoztatni és fel akarja fedni kezének remekművét, Máriát.
1° Azért, mert ezen a világon elrejtőzött, mély alázatosságában a porszemnél is jobban megalázkodott, és Istennél, apostolainál és evangélistáinál elérte, hogy ne nyilatkoztassák ki.
2° Mivel Isten kezének remekműve, a földön kegyelem, az égben dicsőség által, Isten azt akarja, hogy a földön élők remekművéért dicsőítsék és magasztalják Őt.
3° Mivel Mária a hajnal, mely megelőzi és feltárja az igazság Napját, azaz Jézus Krisztust, ismertnek és kinyilatkoztatottnak kell lennie, hogy Jézus Krisztus is megismertessék és feltárulhassék.
4° Mivel Mária az út, melyen Jézus Krisztus először jött el hozzánk, akkor is Ő lesz az, amikor másodszor jő el, jóllehet nem ugyanolyan módon.
5° Mivel Mária a biztos eszköz, az egyenes és makulátlan út, amelyen Jézushoz juthatunk és Őt tökéletesen megtalálhatjuk, ezért azoknak a szent lelkeknek, akik szentségükkel tűnnek majd fel, Mária által kell Őt megtalálniuk. Aki megtalálja Máriát, az életet találja meg, vagyis Jézus Krisztust, aki az út, az igazság és az élet. De nem találhatjuk meg Máriát anélkül, hogy ne keresnénk, és nem kereshetjük anélkül, hogy ne ismernénk, mert az ember nem keres és nem vágyódik olyanra, amit nem ismer. Máriát tehát jobban meg kell ismerni, mint valaha, hogy ezáltal jobban ismerjük és dicsőítsük a Szentháromságot.
6° Könyörületességével, erejével és kegyelmével Máriának az utolsó időkben jobban fel kell ragyognia, mint valaha. Könyörületességével, hogy visszavezesse és szeretettel visszafogadja a szegény bűnösöket és az eltévelyedetteket, akik majd megtérnek és visszatérnek a katolikus Egyházhoz. Erejével Isten ellenségeivel, a bálványimádókkal, szakadárokkal, mohamedánokkal, zsidókkal és megátalkodott istentelenekkel szemben, akik félelmetes módon kelnek majd fel, hogy mindazokat, akik ellenük vannak, ígéretekkel vagy fenyegetésekkel becsapják és tönkretegyék. Végül pedig kegyelemmel kell felragyognia, hogy bátorítsa és támogassa Jézus Krisztus derék katonáit és hű szolgáit, kik érdekeiért harcolnak.
7° Máriának végül oly félelmetesnek kell lennie az ördöggel és cimboráival szemben, mint egy csatasorba állított hadseregnek, különösen ezekben az utolsó időkben, mert a sátán jól tudja, hogy a lelkek megrontására kevés ideje van hátra, kevesebb, mint valaha, ezért nap mint nap megkétszerezi erőfeszítéseit és támadásait. Rövid idő alatt kegyetlen üldözéseket fog elindítani, Mária hű szolgáinak és igazi gyermekeinek pedig, akiket nehezebben tud legyőzni, mint másokat, iszonyatos kelepcéket állít.   

51. Az ördögnek különösen ezekre az utolsó, borzalmas, az Antikrisztus országának eljöveteléig napról napra sokasodó üldözéseire kell vonatkoztatnunk azt az első híres jövendölést és azt az átkot, amit Isten a földi paradicsomban a kígyóra mondott. Itt a megfelelő pillanat, hogy ezt feltárjuk a Szent Szűz dicsőségére, gyermekeinek üdvére és az ördög megszégyenítésére.    
Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.

52. Isten csak egyetlen, ám kibékíthetetlen ellenkezést vetett, ami az idők végéig fog tartani, és egyre fokozódik: ellenkezést saját méltó Anyja, Mária és a sátán között, a Boldogságos Szűz gyermekei és szolgái, és Lucifer gyermekei és cimborái között. Így a legádázabb ellenség, akit Isten az ördöggel szemben teremtett nem más, mint Mária, a saját szent Anyja. Isten már a földi paradicsomban is, bár akkor még csak isteni eszmeként létezett, olyan gyűlöletet ültetett belé átkozott ellensége iránt, annyi ügyességgel látta el az ősi kígyó gonoszságának leleplezésére, akkora erőt adott neki ennek a gőgös istentelennek a legyőzéséhez, letiprásához és elpusztításához, hogy jobban fél Máriától, mint az angyaloktól és az emberektől együttvéve, sőt bizonyos értelemben jobban, mint magától az Istentől. Ez nem azt jelenti, hogy Isten haragja, gyűlölete és hatalma nem mérhetetlenül nagyobb a Szent Szűzénél, minthogy Mária tökéletessége korlátozott, hanem azt, hogy először is a Sátán, aki gőgös, sokkalta többet szenved amiatt, hogy Istennek egy kicsiny, alázatos szolgálólánya győzi le vagy bünteti meg, így az ő alázatossága jobban megalázza, mint Isten hatalma. Másodszor pedig azért, mert Isten akkora hatalmat adott Anyjának az ördög felett, hogy az ördög – mint azt akarata ellenére a megszállottak ajkával gyakran bevallani kényszerült – jobban tart Mária egyetlen sóhajától valamely lélekért, mint az összes szent imáitól, jobban fél egyetlen fenyegetésétől, mint az összes többi kíntól.    

53. Amit Lucifer gőgből elveszített, azt Mária alázatossággal megnyerte. Amit Éva engedetlenséggel tönkretett és elveszített, azt Mária engedelmességgel megmentette. A kígyónak engedelmeskedve Éva romlásba döntötte magát és gyermekeit, kiszolgáltatta őket a kígyónak, míg Mária, aki tökéletesen hűséges volt Istenhez, megmentette magát, gyermekeit és szolgálóit, és az isteni Felségnek szentelte őket.

54. Isten nemcsak egy ellenségeskedést szított, hanem többet, nemcsak Mária és a sátán között, hanem a Szent Szűz ivadékai és a sátán ivadékai között is. Más szóval: Isten ellenségeskedést, rejtett ellenszenvet és gyűlöletet szított a Szent Szűz igaz gyermekei és szolgái, és a sátán gyermekei és rabszolgái között. Egyáltalán nem szeretik egymást, nincs közöttük semmilyen belső kapcsolat. Béliál fiai, a sátán szolgái, a világ barátai (mert ezek egy és ugyanaz) mindeddig üldözték és mostantól még inkább üldözik majd azokat, akik a Boldogságos Szűzhöz tartoznak, akárcsak egykor Káin üldözte testvérét, Ábelt, vagy Ézsau Jákobot, akik az elvetettek és a kiválasztottak előképei. Az alázatos Mária azonban mindig győzelmet arat e fölött a gőgös ellenség fölött, mégpedig akkorát, hogy még a fejét is széttiporja, melyben gőgje lakozik. Mindig leleplezi kígyói gonoszságát, pokoli fondorlatait, meghiúsítja ördögi terveit, és kegyetlen mancsától az idők végezetéig megvédi hűséges szolgáit.  
Mária hatalma az ördögök felett azonban különösen az utolsó időkben lesz nyilvánvalóvá, amikor a sátán a sarkát veszi célba, azaz alázatos szolgáit és szegény gyermekeit, akiket Mária a sátán elleni harcra buzdít. A világ szemében kicsik és szegények lesznek, mindenki előtt megalázottak, mint a sarok, letaposottak, elnyomottak, mint amilyen a sarok a többi testrész között. Viszont gazdagok lesznek isteni kegyelemben, miből Mária bőségesen ad nekik, nagyok és magasztosak Isten előtt szentségben, és minden teremtményt felülmúlnak lelkes buzgóságukkal. Az isteni segítség akkora támaszuk lesz, hogy Máriával egyesülve a sarkukkal – alázatosságukkal – tiporják szét a sátán fejét, Jézus Krisztusnak pedig fényes győzelmet szereznek.