Download PDF download

Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről - 2. SZÜKSÉGES A SZENT SZŰZ TISZTELETE

Spis treści


[2. «SZÜKSÉGES A SZENT SZŰZ TISZTELETE»]

37. Az elmondottakból az alábbi világos következtetések vonhatók le:
Először is, Mária nagy hatalmat kapott Istentől a kiválasztottak lelke felett. Mert nem lakozhatna bennük, amint azt az Atyaisten megparancsolta neki; Anyaként nem alakíthatná, táplálhatná, szülhetné őket az örök életre; saját örökségéül és saját részeként nem bírhatná őket, sem őket Jézus Krisztusban, sem Jézus Krisztust bennük kialakítani; erényei nem verhetnének gyökeret szívükben, s nem lehetne a Szentlélek elválaszthatatlan társa a kegyelem műveiben; mindezt, mondom, meg nem tehetné, hacsak nem lenne joga és hatalma lelkük felett a Magasságbeli rendkívüli kegyelméből, aki hatalmat adva neki egyszülött és természetes Fia felett, hatalmat adott fogadott gyermekei felett is, és nemcsak testük tekintetében – ami jelentéktelen dolog –, hanem lelkük tekintetében is.

38. Mária ég és föld Királynője a kegyelem által, ahogyan Jézus természeténél fogva és hódító ereje által annak Királya. Amint azonban Jézus Krisztus országa főképpen az ember szívében vagy bensőjében van – az Írás szavai szerint: Az Isten országa közöttetek van –, úgy a Szentséges Szűz országa is főképpen az ember bensőjében, azaz a lelkében van. Mária a Fiával kiváltképp a lelkekben dicsőítettik meg, mintsem a látható teremtményekben, ezért a szentekkel együtt a szívek Királynőjének nevezhetjük Őt.

39. Másodszor, le kell szögeznünk, hogy ha Istennek szüksége van a Szent Szűzre úgynevezett feltételezett szükségből, saját akaratának következményeképpen, akkor mennyivel nagyobb szükségük van rá az embereknek végső céljuk elérésére. Ezért a Szent Szűz iránti tiszteletet nem szabad összetévesztenünk más szentek tiszteletével, mintha az iránta való tisztelet nem lenne szükségesebb, vagy meghaladná kötelességeinket.

40. A tudós és jámbor Suárez a Jézus Társaságából, a nagy tudású és jámbor Justus Lipsius löweni doktor és sokan mások olyan atyák nézeteire támaszkodva, mint Szent Ágoston, Szent Efrém edesszai diakónus, Jeruzsálemi Szent Cirill, Konstantinápolyi Szent Germán, Damaszkuszi Szent János, Szent Anzelm, Szent Bernát, Szent Bernardin, Szent Tamás vagy Szent Bonaventura, megcáfolhatatlanul bebizonyították, hogy a Szent Szűz tisztelete szükséges az üdvösséghez. Maga Ökolampadius és több más eretnek nézete szerint az elvetettség csalhatatlan jele, ha valaki nem tanúsít tiszteletet és szeretetet a Szentséges Szűz iránt, és ellenkezőleg: a kiválasztottság csalhatatlan jele, ha valaki teljesen és igazán odaadó híve és tisztelője.

41. Ezt bizonyítják az Ó- és az Újszövetség képei és szavai, ezt erősítik meg a szentek nézetei és példái, ezt tanítja és erre mutat rá az értelem ésa tapasztalat. Az igazság ereje által kényszerítve, akaratuk ellenére még maga az ördög és cimborái is kénytelenek voltak elismerni ezt. A szentatyák és a tanítók idézeteiből, melyekből bőséges gyűjteményt állítottam össze ennek az igazságnak a bizonyítására, a rövidség kedvéért csak egyet hozok fel: Ó, Szentséges Szűz, az irántad való tisztelet – mondja Damaszkuszi Szent János – az üdvösség fegyvere, melyet Isten azoknak ad, akiket meg akar menteni.

42. Felhozhatnék itt számos eseményt, melyek ugyanezt bizonyítják, többek között: 1° a Szent Ferenc krónikáiban említettet, amikor is a szent egyik elragadtatásában hosszú, égig érő létrát látott, melynek végénél a Szent Szűz állt. Így tárult fel előtte, hogy aki a mennybe akar jutni, annak ezen a létrán kell felmennie. 2° Szent Domonkos krónikáiban említi azt az eseményt, amikor Carcassonne közelében, ahol a szent a rózsafüzért hirdette, tizenötezer démon szállta meg egy szerencsétlen eretnek lelkét. A Szentséges Szűz parancsára és saját szégyenükre a démonok kénytelenek voltak a Szent Szűz tiszteletével kapcsolatos több nagy, vigasztaló igazságot elismerni, éspedig olyan erővel és olyan világosan, hogy ezt a hiteles történetet és az ördögnek a Szent Szűz tiszteletéről akarata ellen mondott dicshimnuszát nem olvashatjuk örömkönnyek nélkül, akármilyen kevéssé is vagyunk odaadó hívei.

43. Ha az üdvösség elnyeréséhez a Szent Szűz tisztelete egyszerűen minden embernek szükséges, akkor még inkább szükséges a különös tökéletességre hivatottaknak. Nem hiszem, hogy bárki is eljuthat a mi Urunkkal való belső egyesülésig és a Szentlélekhez való tökéletes hűségig a Szentséges Szűzzel való szoros egység és a segítségétől való nagymértékű függés nélkül.

44. Mária egyedül, minden más teremtmény segítsége nélkül talált kegyelmet Istennél. Csakis általa találtak kegyelmet Istennél mindazok, akik utána jöttek, és csak általa találnak majd kegyelmet mindazok, akik jönni fognak. Már akkor telve volt kegyelemmel, amikor Gábor arkangyal üdvözölte. A Szentlélek, kimondhatatlan árnyékával beborítva ismét túláradó kegyelemmel telítette. Ezt a kétszeres teljességet napról napra, percről percre oly mértékben növelte, hogy a kegyelemnek mérhetetlen és felfoghatatlan fokára jutott. Ezért a Magasságbeli kincsei egyedüli kincstárnokává, kegyelmei egyedüli osztójává tette meg Őt, hogy azt nemesítse, emelje föl vagy tegye gazdaggá, akit akar, hogy a mennybe vezető keskeny útra azt vezesse, akit akar, hogy minden akadály ellenére azt engedje be az élet keskeny kapuján, akit akar, és annak adja a trónust, a jogart és a királyi koronát, akinek akarja. Jézus mindig és mindenütt Mária gyümölcse és Fia, Mária pedig mindenütt az az igazi fa, mely az élet gyümölcsét termi, és az az igazi anya, aki világra hozza.

45. Isten egyedül Máriának adta az isteni szeretet pincéinek kulcsait, neki adott hatalmat arra, hogy a tökéletesség legfenségesebb és legtitkosabb útjain járjon, s hogy másokat is rájuk vezessen. A hűtlen Éva szánalmas gyermekeit egyedül Mária juttatja be a földi paradicsomba, hogy ott Istennel kellemesen sétálgassanak, ellenségeik elől biztonságban elrejtőzzenek, hogy nem félve többé a haláltól felségesen táplálkozzanak az élet és a jó és a rossz tudás fájának a gyümölcseiből, hogy nagy kortyokban igyák az ott lévő szép forrásból bőségesen fakadó mennyei vizet. Vagy inkább, Ő maga ez a földi paradicsom, ez az áldott szűzi ország, ahonnan a bűnös Ádám és Éva kiűzetett, és ahova tetszése szerint csak azokat engedi be, akiket szentté akar tenni.

46. A Szentlélek szavaival élve és Szent Bernát magyarázata szerint: a népek gazdagjai könyörögnek színed előtt századról századra, de különösen a világ végén. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb szentek, a kegyelemben és erényekben leggazdagabb lelkek imádkoznak majd a legbuzgóbban a Szentséges Szűzhöz, aki tökéletes példaképként mindig előttük lesz, hogy követhessék és hathatós segítségében részesüljenek.

47. Azt mondtam, hogy ez különösen a világ végén fog bekövetkezni, éspedig hamarosan, mivel a Magasságbelinek szentséges Anyjával együtt nagy szenteket kell teremtenie, akik szentségükben felülmúlják a szentek többségét, miként a libanoni cédrusok is túlnőnek az alacsony cserjéken, ahogyan ez egy szent léleknek kinyilatkoztatott, kinek életét Msgr. de Renty jegyezte le.

48. Ezek a nagy, kegyelemmel és buzgósággal teli lelkek arra lesznek hivatva, hogy szembeszálljanak Isten mindenhol dühöngő ellenségeivel. Ezek a lelkek különös ájtatossággal viseltetnek majd a Szent Szűz iránt, aki fényével világítja, tejével táplálja, szellemével vezeti, karjával támogatja, oltalmával vigyázza őket, oly módon, hogy egyik kezükkel majd harcolnak, a másikkal pedig építenek. Míg az egyik kezükkel harcolnak, leteperik és elpusztítják az eretnekeket eretnekségükkel, a szakadárokat szakadárságukkal, a bálványimádókat bálványimádásukkal, a bűnösöket pedig istentelenségeikkel együtt, a másik kezükkel felépítik az igazi Salamon templomát, Isten titokzatos városát, azaz a Szentséges Szüzet, akit a szentatyák Salamon templomának és Isten városának neveznek. Szavukkal és példájukkal mindenkit rábírnak majd az igazi Mária-tiszteletre, ami ugyan sok ellenséget szerez nekik, ugyanakkor sok diadalt és dicsőséget is hoz, magának Istennek. Isten ezt Ferreri Szent Vincének, százada nagy apostolának nyilatkoztatta ki, ahogyan azt művei egyikében a szent kellő módon le is jegyezte.
Úgy tűnik, ezt jövendölte meg a Szentlélek az 58. zsoltár alábbi szavaiban: Hadd legyen nyilvánvaló: Isten uralkodik Jákobban a föld határáig. Esténként visszatérnek és ugatnak, mint a kutyák, s kószálnak a városban; kóborolnak és élelmet keresnek. A város, amelyet az emberek a világ végén bejárnak, hogy megtérjenek és igazság utáni éhségüket csillapítsák benne, nem más, mint a Szentséges Szűz, akit a Szentlélek Isten városának nevez.