Download PDF download

Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről - 1. ISTEN A LEGNAGYOBB MŰVEIT A SZENT SZŰZ ÁLTAL AKARTA ELKEZDENI ÉS ÁLTALA AKARJA BEFEJEZNI

Spis treści


[1. «ISTEN A LEGNAGYOBB MŰVEIT A SZENT SZŰZ ÁLTAL AKARTA ELKEZDENI ÉS ÁLTALA AKARJA  BEFEJEZNI»]

14. Az egész Anyaszentegyházzal együtt vallom, hogy Mária nem más, mint a Magasságbeli keze által létrejött teremtmény, aki az Ő fenségéhez képest a paránynál is kisebb, vagy inkább egyáltalán semmi, mert egyedül Ő az, Aki van. Következésképpen ennek a hatalmas Úrnak, aki mindig független és önmagának elegendő, egyáltalán nem volt és nincs is szüksége a Szentséges Szűzre szándékai megvalósításához és dicsősége kinyilatkoztatásához. Csak akarnia kell, és minden megvalósul.  

15. A dolgokat olyannak feltételezve, amilyenek, mégis azt mondom, hogy a Szent Szűz megteremtése óta Isten a legnagyobb műveit Őáltala akarta elkezdeni és befejezni, így feltételezhető, hogy cselekedeteinek módját az egész örökkévalóságon át sem változtatja meg, mert Ő Isten, és nem változik sem érzéseiben, sem cselekedeteinek módjában.

16. Az Atyaisten egyszülött Fiát egyedül Mária által adta a világnak. Bármennyire is vágyakoztak utána a pátriárkák, bármennyire imádkoztak az Ószövetség prófétái és szentjei négyezer esztendőn át, hogy ennek a kincsnek a birtokába jussanak, imádságainak erejével és nagy erényei által csak Mária érdemelte ki, és kegyelmet talált Istennél. Mivel a világ méltatlan volt rá – mondja Szent Ágoston –, hogy az Isten Fiát közvetlenül az Atya kezéből fogadja, az Atya Máriának adta Őt, hogy általa fogadja a világ.
A mi üdvösségünkért a Fiúisten emberré lett, de csak Máriában és Mária által.
A Szentlélekisten Jézus Krisztust Máriában teremtette meg, de csak miután udvarának egyik főszolgája által a beleegyezését kérte.

17. Az Atyaisten termékenységével ajándékozta meg Máriát, olyannal, amilyenre puszta teremtmény képes lehet, s ezzel hatalmat adott neki, hogy Fiát és titokzatos Testének minden tagját világra hozza.

18. A Fiúisten leszállott az Ő szűzi méhébe, mint az új Ádám a földi paradicsomába, hogy gyönyörűségét lelje, s titkon a kegyelem csodáit művelje benne. Mária méhébe zárkózását ez az emberré lett Isten saját szabadságának tartotta. Erejét azzal mutatta meg, hogy hagyta, hogy ez a kislány hordja. Saját és Atyja dicsőségének tartotta, hogy fényét az evilági teremtmények elől elrejtette, s csak Máriának fedte fel. Azzal dicsőítette függetlenségét és Felségét, hogy ettől a szeretetreméltó Szűztől függött fogantatásában, születésében, templomi bemutatásában, rejtett életében harminc éven keresztül, egészen haláláig, amelynél Máriának is jelen kellett lennie, hogy vele együtt mutassa be egy és ugyanazon áldozatot, s az Ő beleegyezésével áldoztassék fel az örök Atyának, mint egykor Izsák Ábrahám beleegyezésével áldoztatott fel Isten akaratának. Mária szoptatta, táplálta, gondoskodott róla, nevelte és áldozta fel Őt értünk.
Ó, csodálatos és felfoghatatlan függése Istennek, melyet a Szentlélek nem tudott elhallgatni az Evangéliumban, hogy így mutasson rá értékére és végtelen dicsőségére, bár szinte minden csodás tettet elrejtett, melyet ez a megtestesült Bölcsesség rejtett életében művelt. Anyja iránti harminc évi alárendeltségével Jézus Krisztus jobban dicsőítette Atyját, mintha a legnagyobb csodatételekkel az egész világot megtérítette volna. Oh! Mily nagyon dicsőítjük az Istent, amikor az Ő tetszésére, Jézus Krisztus, a mi egyedüli példaképünk példáját követve alávetjük magunkat Máriának!

19. Ha közelebbről megvizsgáljuk Jézus Krisztus további életét, látni fogjuk, hogy csodatételeit Mária által akarta elkezdeni. Mária szava által szentelte meg Szent Jánost anyjának, Szent Erzsébetnek a méhében. Mihelyt Mária megszólalt, János szentté lett. Ez Jézus első és legnagyobb csodája a kegyelem rendjében. A kánai menyegzőn a vizet Mária alázatos kérésére változtatta borrá. Ez az első csodája a természet rendjében. Csodatételeit Mária által kezdte el, általa folytatta, és általa folytatja majd az idők végezetéig.

20. A Szentlélek terméketlen Istenben, azaz nem hoz létre más isteni személyt, de termékennyé vált Mária által, akivel jegybe lépett. Ővele, őbenne és őáltala alkotta meg remekművét, az emberré lett Istent, s hozza létre mindennap a világ végéig a kiválasztottakat és ennek az imádatra méltó Főnek a tagjait. Ezért, minél inkább megtalálja Máriát, az ő kedves és elválaszthatatlan jegyesét valamely lélekben, annál hatékonyabb és erőteljesebb lesz arra, hogy létrehozza ebben a lélekben Jézus Krisztust és Jézus Krisztusban ezt a lelket.

21. Ez nem jelenti azt, hogy Szűz Mária ad termékenységet a Szentléleknek, mintha az nem volna meg benne, mert Istenként megvan benne atermékenység vagy teremtő képesség, akárcsak az Atyában és a Fiúban, jóllehet ezt a képességét nem váltja tettre, mivel nem hoz létre más isteni személyt. Azt akarjuk mondani, hogy a Szentlélek termékenységét Szűz Mária közbenjárásával valósítja meg, mert ezzel akar élni, habár erre egyáltalán nincs szüksége, és őbenne és őáltala hozza létre Jézus Krisztust és annak tagjait. Ó, a kegyelem titka ismeretlen a legtanultabbak számára és a keresztények között a leglelkiebbek számára is!  

22. A Szentháromság három személye láthatatlan módon az Anyaszentegyházban továbbra is ugyanazt a magatartást tanúsítja, amelyet Jézus Krisztus megtestesülésekor és első eljövetelekor tanúsított, és ekként tesz egészen az idők végezetéig, Jézus Krisztus utolsó eljöveteléig.  

23. Az Atyaisten egybegyűjtötte az összes vizet, amit tengernek nevezett el; egybegyűjtötte minden kegyelmét, amit Máriának nevezett el. Ennek a nagy Istennek van egy igen gazdag raktára vagy kincstára, amelybe bezárta mindazt, ami szép, ragyogó, ritka és értékes, még a saját Fiát is. Ez a mérhetetlen kincstár nem más, mint Mária, akit a szentek az „Úr kincstárának” neveznek, melynek teljességéből az emberek gazdagodnak.

24. A Fiúisten Anyjának adta mindazt, amit életével és halálával szerzett, végtelen érdemeit és csodálatraméltó erényeit. Kincstárnokává tette mindannak, amit Atyjától örökségül kapott. Érdemeit általa fordítja testrészei javára, általa ajándékozza erényeit, és osztja kegyelmeit. Ő a titokzatos csatornája, vízvezetéke, amelyen keresztül irgalmasságát szelíden és bőségesen árasztja.

25. A Szentlélekisten Máriának, hűséges jegyesének adta kimondhatatlan ajándékait, s Őt választotta mindannak adományozójává, aminek birtokában van, oly módon, hogy minden adományát és kegyelmét annak adja, akinek akarja, annyit, amennyit akar, úgy és akkor, amikor akarja. Egyetlen égi adomány sem adatik az embereknek, amely ne az Ő szűzi kezén menne át. Mert ez Isten akarata, aki azt akarta, hogy mindenből Mária által részesüljünk. Mert a Magasságbeli így teszi gazdaggá, így magasztalja és így tiszteli meg azt, aki mély alázatosságból egész életében szegény, megalázott és rejtett volt, egészen a semmi mélyéig. Íme: ez az Egyház és a szentatyák véleménye.

26. Ha korunk szellemi nagyjaihoz szólnék, akkor mindazt, amit egyszerűen elmondok, a Szentírásból és a szentatyáktól származó latin idézetekkel részletesebben bizonyítanám, és több szilárd érvet is felhoznék Poiré tisztelendő atya „A Szentséges Szűz hármas koronájában” szereplő fejtegetéseiből. De minthogy elsősorban a szegényekhez és az egyszerű, jóakaratú emberekhez szólok, akiknek több a hitük a tudósok többségénél, s akik egyszerűbben és érdemlegesebben hisznek, beérem azzal, hogy az igazságot egyszerűen magyarázzam el, anélkül hogy általuk nem értett latin helyeket idézzek. Bár mégis idézek néhányat, anélkül hogy túlságosan kutatnék utánuk. Folytassuk!   

27. Mivel a kegyelem tökéletessé teszi a természetet, a megdicsőülés pedig a kegyelmet, bizonyos hogy a mi Urunk a mennyben is éppannyira Mária Fia, mint a földön volt, következésképpen megőrizte a legtökéletesebb gyermek alárendeltségét és engedelmességét a legjobb anyával szemben. Őrizkedjünk azonban attól, hogy ezt a függést Jézus Krisztus valamiféle megalázkodásának és tökéletlenségének fogjuk fel. Mária ugyanis végtelenül alatta áll Fiának, aki Isten, így nem parancsol neki úgy, mint egy földi anya parancsolna gyermekének, aki alatta áll. S mivel Mária – a minden szentet Istenné alakító kegyelem és megdicsőülés által maga is teljesen Istenné változott, nem kér, nem akar és nem tesz semmi olyat, ami ellenkezne Isten örök és változatlan akaratával. Amikor tehát Szent Bernát, Szent Bernardin, Szent Bonaventura és mások írásaiban azt olvassuk, hogy a mennyben és a földön minden, még maga Isten is, a Szent Szűznek van alárendelve, ezzel azt akarják mondani, hogy az a hatalom, amelyet Isten neki adni akart, akkora, hogy úgy tűnik, mintha Mária hatalma azonos volna Istenével, s imái és kérései Istennél olyan hatalommal bírnak, hogy parancsnak számítanak a Felségesnél, aki sohasem áll ellen kedves Anyja kérésének, mert az mindig alázatos és egyezik saját akaratával.
Ha imája erejével Mózes oly eredményesen megfékezte Isten izraeliek iránt érzett haragját, hogy a legfölségesebb és végtelenül irgalmas Úr nem tudott neki ellenállni, hanem azt mondta neki, hagyja Őt, hogy kitöltse haragját és megbüntesse ezt a lázadó népet, mit gondoljunk akkor az alázatos Máriának, Isten méltó Anyjának imájáról, amely a Fölségesnél hatalmasabb, mint az ég és a föld összes angyalának és szentjének imája és közbenjárása?

28. A mennyben Mária parancsol az angyaloknak és az üdvözülteknek. Mély alázatossága jutalmául Istentől hatalmat és megbízatást kapott arra, hogy szentekkel töltse be azokat az üres trónusokat, amelyekről a lázadó angyalok kevélységük miatt lebuktak. A Magasságbeli, aki az alázatosakat fölemeli, azt akarja, hogy az ég, a föld és a pokol, akár tetszik, akár nem, engedelmeskedjék az alázatos Mária parancsainak, akit az ég és a föld uralkodónőjévé, seregei főparancsnokává, kincseinek kincstárnokává, kegyelmei osztójává, nagy csodáinak teremtőjévé, az emberi nem megújítójává, az emberek közbenjárójává, Isten ellenségeinek elpusztítójává, dicsőségének és diadalainak hűséges társává tett.

29. Az Atyaisten a világ végéig Mária által akar magának gyermekeket nemzeni, és ily szavakkal szól hozzá: A sátradat Jákobban üsd fel, azaz: telepedj le és lakj gyermekeimben és kiválasztottaimban, akiknek előképe Jákob, ne pedig a sátán gyermekeiben és az elvetettekben, akiknek előképe Ézsau.

30. Ahogyan a természetes, testi nemzésben van atya és anya, úgy a természetfeletti és szellemi nemzésben is van egy atya, aki Isten, és egy anya, aki Mária. Isten minden igazi gyermekének és kiválasztottjának Isten az atyja és Mária az anyja, akinek pedig nem Mária az anyja, annak nem Isten az atyja. Ezért az elvetetteknek, akárcsak az eretnekeknek, szakadároknak stb., akik gyűlölik, megvetést és közönyt tanúsítanak a Szentséges Szűz iránt, nem Isten az atyjuk, még ha hencegnek is ezzel, mert nem Mária az anyjuk. Mert ha Ő lenne az anyjuk, úgy szeretnék és tisztelnék, ahogy egy igazi jó gyerek természetszerűleg szereti és tiszteli anyját, aki életet adott neki.
A legcsalhatatlanabb és legkétségtelenebb jel, amely az eretneket, a téves eszmék terjesztőjét, az elvetettet megkülönbözteti a kiválasztottól az, hogy az eretnek és az elvetett csak megvetést vagy közönyt tanúsít a Szent Szűz iránt, szóval és példával, nyíltan vagy titokban, nem egyszer szép ürügyekkel igyekeznek kisebbíteni a tiszteletét és a szeretetét. Jaj! Az Atyaisten nem mondta Máriának, hogy bennük lakozzék, mert ők Ézsauk.  

31. A Fiúisten szüntelenül ki akarja magát alakítani tagjaiban, úgymond testet akar ölteni kedves Anyja által, akihez így szól: az örökrészed Izraelben legyen. Mintha azt mondaná ezzel: Isten, az én Atyám örökül adta nekem a föld minden népét, az összes jó és rossz embert, a kiválasztottakat és az elvetetteket. Előbbieket aranypálcával, utóbbiakat vaspálcával fogom irányítani. Előbbieknek atyjuk és szószólójuk, utóbbiaknak igazságos bosszúállójuk, mindnyájuknak pedig bírájuk leszek. A te örökséged és birtokod azonban, kedves Anyám, csak a kiválasztottak lesznek, akiknek előképe Izrael. Mint jó Anyjuk, világra hozod őket, táplálod és neveled őket; mint uralkodónőjük, irányítod, kormányzod és védelmezed őket.

32. Ember és ember született benne – mondja a Szentlélek. Egyes atyák magyarázata szerint az első ember, aki Máriától született az Istenember, Jézus Krisztus; a második csupán ember, Isten és Mária fogadott fia. Ha az emberiség feje, Jézus Krisztus tőle született, akkor a kiválasztottaknak is – akik e Fő tagjai – szükségszerűen tőle kell születniük. Egyazon anya nem hoz világra főt tagok nélkül, sem tagokat fő nélkül. Máskülönben ez a természet szörnyszülöttje lenne. A kegyelem rendjében is a főt és a tagokat egyazon anya szüli. Ha Jézus Krisztus titokzatos testének egyik tagja, azaz egy kiválasztott más anyától született volna, mint Mária, aki a Főt létrehozta, akkor ő nem kiválasztott és nem Jézus Krisztus tagja lenne, hanem egy szörny a kegyelem rendjében.

33. Ezenfelül, mivel Jézus most is csakúgy, mint mindig Mária gyümölcse –  ahogy azt ég és föld naponta ezerszer és ezerszer ismétli: „És áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus” –, bizonyos, hogy Jézus Krisztus, az egyes ember számára, akiben Ő jelen van, és általában az egész világ számára valóban Mária gyümölcse és műve. Ezért minden hívő, aki szívében megteremtette Jézus Krisztust, bátran mondhatja: „Hála ezért Máriának! Amim van, az az Ő műve, az Ő gyümölcse. Nélküle ez nem lenne az enyém.” Máriára nagyobb joggal alkalmazható, amit Szent Pál önmagára vonatkoztat ezekkel a szavakkal: Fiaim, újra a szülés fájdalmait szenvedem értetek, amíg Krisztus ki nem alakul bennetek. Én is – mondja Mária – minden nap megszülöm Isten gyermekeit, egészen addig, amíg Jézus, az én Fiam nem alakul ki bennük életkorának teljességében. Az elmondottakat és önmagát felülmúlva Szent Ágoston azt mondja, hogy a kiválasztottak, hogy megfeleljenek Isten Fia képének, ezen a világon a Szent Szűz méhében rejtőznek, ahol ez a jó Anya őrzi, táplálja, neveli őket és gondoskodik róluk, mígnem haláluk után – ami az ő igazi születésnapjuk, ahogyan az Egyház az igazak halálát nevezi – dicsőségre nem szüli őket. Ó, mily ismeretlen titka ez a kegyelemnek az elvetettek, és mily kevéssé ismert a kiválasztottak előtt!

34. A Szentlélekisten Máriában és Mária által akarja kialakítani kiválasztottait, ezért így szól hozzá: Szerelmesem és Jegyesem, minden erényeddel kiválasztottaimban verj gyökeret, hogy erényről erényre, kegyelemről kegyelemre növekedjenek. Oly sok gyönyöröm telt benned, míg a földön éltél a legmagasztosabb erényeket gyakorolva, hogy még most is szeretnélek meglelni a földön, anélkül hogy megszűnnél az égben lenni. Ezért teremtsd újra magadat a kiválasztottaimban, hogy örömmel láthassam bennük legyőzhetetlen hited, mély alázatosságod, mindenre kiterjedő önmegtagadásod, magasztos imád, izzó szereteted, szilárd reményed és minden erényed gyökerét. Mindig éppoly hűséges, éppoly tiszta és éppoly termékeny Jegyesem vagy, mint valaha. Adjon hát nekem a te hited hívőket, a tisztaságod szüzeket, a termékenységed kiválasztottakat és templomokat.

35. Ha Mária gyökeret vert valamely lélekben, a kegyelem csodáit hozza létre benne, amelyeket csak Ő tud létrehozni, mert egyedül Ő a termékeny szűz, kihez tisztaságban és termékenységben soha nem volt és soha nem lesz hasonló.
Mária a Szentlélekkel együtt megteremtette a legnagyobbat, ami valaha volt és valaha lesz: az Istenembert. Következésképpen, az utolsó időkben is Ő fogja létrehozni a legnagyobb dolgokat. A világ vége felé megjelenő nagy szentek megteremtése és felnevelése az Ő számára van fenntartva, mert a szentlélekkel közösen csak ez az egyedülálló és csodálatos Szűz képes egyedülálló és rendkívüli dolgokat létrehozni.

36. Ha Jegyese, a Szentlélek megtalálta Máriát valamely lélekben, hozzárepül és teljességével beleköltözik, átadja magát neki, éspedig annál nagyobb mértékben, minél több teret enged e lélek az ő Jegyesének, Máriának. Egyik fő oka annak, hogy a Szentlélek mostanság nem művel hatalmas csodákat a lelkekben az, hogy nem találja őket eléggé egyesülve hűséges és elválaszthatatlan Jegyesével. Azt mondom: elválaszthatatlan Jegyesével, mert amióta az Atya és a Fiú lényegi Szeretete eljegyezte Máriát, hogy létrehozza Jézus Krisztust, a kiválasztottak Fejét, a kiválasztottakban pedig Jézus Krisztust, azóta soha nem taszította el, mert Ő mindig hűséges és termékeny volt.