Download PDF download

Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről - ÖNÁTADÁS MÁRIA KEZE ÁLTAL JÉZUS KRISZTUSNAK, A MEGTESTESÜLT BÖLCSESSÉGNEK

Spis treści

 

Önátadás Mária keze által Jézus Krisztusnak, a megtestesült Bölcsességnek

 

 

            Ó, megtestesült és örök Bölcsesség! Ó, szeretetre és imádásra méltó Jézus, igaz Isten és igaz ember, az örök Atya és a mindenkor szeplőtelen Szűz Mária egyszülött Fia!

            Mély alázattal imádlak téged Atyád ölében és fényességében az örökkévalóságban, és legméltóbb Anyád, Mária szűzi ölében megtestesülésed idején.

            Hálát adok neked, amiért önmagadat megsemmisítetted, mikor szolgai alakot vettél magadra, hogy engem a sátán kegyetlen rabszolgaságától megszabadíts. Dicsérlek és dicsőítelek azért, hogy magadat szentséges Anyádnak, Máriának mindenben alárendelted, hogy engem Őáltala hűséges rabszolgáddá tégy.

            De jaj! Én hálátlan, én hűtlen, nem tartottam meg a fogadalmakat és ígéreteket, melyeket megkeresztelésemkor ünnepélyesen tettem neked. Nem teljesítettem kötelességeimet; nem érdemlem meg sem azt, hogy gyermekednek, sem azt, hogy rabszolgádnak nevezz. Mivel semmi sincs bennem, ami elutasításodat és haragodat meg ne érdemelné, már nem merészelek legszentebb és legmagasztosabb Felségedhez egyedül közeledni.

Ezért szentséges Anyád közbenjárásáért és irgalmáért folyamodom, akit te adtál nekem Közvetítőül nálad. Őáltala remélem tőled a bűnbánat és a bűnbocsánat elnyerését, a bölcsesség megszerzését és megőrzését.

Köszöntelek hát téged, ó szeplőtelen Mária, istenség élő sátra, melyben az örök Bölcsesség elrejtőzött, hogy angyaloktól és emberektől itt imádtassék.

Köszöntelek, ég és föld Királynője, kinek uralma alá van rendelve minden: minden, ami Isten alatt van.

Köszöntelek, ó, bűnösök biztos menedéke, kinek irgalmasságától még senki nem fosztatott meg.

Hallgasd meg vágyaimat a Bölcsesség iránt, és fogadd ezért fogadalmaimat és adományaimat, melyeket jelentéktelenségem felajánl neked.

Én, X. Y., hűtlen bűnös, a mai napon megújítom és a te kezedbe teszem keresztségi fogadalmamat:

Örökre ellent mondok a sátánnak, az ő pompájának és cselekedeteinek, és egészen Jézus Krisztusnak, a megtestesült Bölcsességnek adom át magamat, hogy keresztemet utána hordjam életem minden napján, és hűségesebben szolgáljam, mint eddig valaha is.

Ezért téged a mai napon az egész mennyei udvar előtt Anyámnak és Úrnőmnek választalak. Rabszolgádként átadom neked és neked szentelem testemet és lelkemet, belső és külső javaimat, múlt-, jelen- és jövőbeli jócselekedeteim értékét, és teljes jogot adok neked, hogy tetszésed szerint rendelkezz velem és mindazzal, ami az enyém, kivétel nélkül, Isten nagyobb dicsőségére, az időben és az örökkévalóságban.

Fogadd el, ó jóságos Szűz, rabszolgaságomnak e csekély ajándékát annak az alárendeltségnek a tiszteletére, mellyel az örök Bölcsesség a te anyaságodat meg akarta tisztelni, annak a hatalomnak a tiszteletére, mellyel ti ketten fölöttem, kis féreg és nyomorult bűnös fölött rendelkeztek, és hálaadásul azokért a kiváltságokért, melyekkel a legszentebb Szentháromság téged kitüntetett.

Ünnepélyesen ígérem, hogy ezentúl, igazi rabszolgádként a te dicsőségedet keresem, és mindenben engedelmeskedem neked.

Ó, csodálatos Anya, mutass be engem kedves Fiadnak, mint örökös rabszolgádat, hogy engem általad fogadjon, amint általad megváltott.

Ó, irgalom Anyja, add meg nekem a kegyelmet, hogy Istentől az igazi Bölcsességet elnyerjem, és ezért végy azok közé, akiket szeretsz és tanítasz, táplálsz és oltalmazol, mint gyermekeidet és rabszolgáidat. 

Ó, hűséges Szűz, tégy engem Fiadnak, Jézus Krisztusnak, a megtestesült Bölcsességnek mindenben oly tökéletes tanítványává, követőjévé és rabszolgájává, hogy a te közbenjárásod által és a te példádat követve a földön az Ő korának, a mennyben pedig az Ő dicsőségének teljességére jussak. Ámen.

 

Az örök Bölcsesség szeretete (№ 223–227.)