Download PDF download

Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről - 4. CSODÁLATOS HATÁSOK, AMELYEKET A MÁRIA-TISZTELET A HOZZÁ HŰSÉGES LÉLEKBEN KIVÁLT

Spis treści

 

[4. Csodálatos hatások, amelyeket a Mária-tisztelet a hozzá hűséges lélekben kivált]

213. Kedves fivérem, légy meggyőződve arról, hogy ha hűségesen végzed ennek az ájtatosságnak a külső és belső gyakorlatait, amelyeket az alábbiakban tüntetek fel:

[Önismeret és önmegvetés]

            1° A Szentlélek világosságával, amelyet Mária, szeretett Jegyese által fog megadni, megismered lelked gonosz mélyét, romlottságodat és jóra való restségedet, és hogy ennek nem Isten, a természet és a kegyelem megteremtője az ősoka. Ennek a megismerésnek a hatására megveted magad, borzalommal gondolsz magadra. Csigának fogod tartani magadat, mely nyálával mindent bemocskol, varangyos békának, mely mindent megmérgez, vagy alattomos kígyónak, mely csak megtéveszteni akar. Végül az alázatos Mária mélységes alázatában részesít, ami által magadat megveted, más senkit sem, és szeretni fogod a megvetettséged.

 [Részesedés Mária hitében]

214. 2° A Szent Szűz részesít téged a hitében, mely a földön nagyobb volt valamennyi pátriárka, próféta, apostol és az összes szent hiténél. Most, amikor a mennyben uralkodik, már nincs meg ez a hite, mert a dicsőség fénye által mindent tisztán lát Istenben. Mégis, a Magasságbeli jóváhagyásával nem veszítette el dicsőségbe vonulásakor, hanem megőrizte, hogy a küzdő Egyházban leghűségesebb szolgáinak és szolgálólányainak adja. Tehát, minél inkább megnyered ennek a fenséges Uralkodónőnek és hűséges Szűznek a kegyeit, annál inkább tiszta hited lesz egész magatartásodban: tiszta hited, amely közömbössé fog tenni minden érzéki és rendkívüli iránt; élő hited, amelyet áthat a szeretet, ami által minden tettedet kizárólag a legtisztább szeretet ösztönzésére fogod tenni; állhatatos és rendíthetetlen hited lesz mint a kőszikla, ami erőt ad neked, hogy állhatatos és kitartó maradj a viharok és szenvedések közepette; hatékony és belátó hitet, amely mint valami titokzatos zár, amely meg tudja nyitni az utat Jézus minden titka felé, az ember végső dolgai felé és magába Isten Szívébe; bátor hitet, amelyből ingadozás nélkül nagy dolgokra fogsz vállalkozni és nagy dolgokat fogsz véghezvinni Istenért és a lelkek üdvösségéért; végül olyan hitet, amely égő fáklya, az isteni Bölcsesség rejtett kincse lesz számodra, és mindenható fegyvered, amelyet arra fogsz használni, hogy megvilágítsd azokat, akik a sötétségben és a halál árnyékában élnek; hogy lángra lobbantsd a lanyhákat és azokat, akiknek a szeretet izzó aranyára van szükségük; hogy életet adj azoknak, akik bűnben haltak meg; hogy megérintsd és felébreszd szelíd és erőteljes szavaddal a márványszíveket és a libanoni cédrusokat; és végül, hogy ellenállj az ördögnek és a megváltás minden ellenségének.

[A tiszta szeretet kegyelme]

215. 3° A szép szeretet Anyja megszabadítja szívedet minden aggálytól és minden szolgai félelemtől. Megnyitja és kitágítja szívedet, hogy Fia parancsainak útján Isten gyermekeinek szent szabadságával futhass, és hogy fellobbantsa rajta a tiszta szeretetet, mely kincsének ő az őrzője. Így Isten iránti viselkedésedet – aki maga a szeretet – többé nem a félelem, mint eddig, hanem a tiszta szeretet hatja át. Jó Atyádnak fogod Őt tekinteni, akinek szüntelenül tetszésére igyekszel lenni, akivel bizalmasan beszélgetsz, mint gyermek jó Atyjával. Ha sajnálatos módon meg is bántanád, azonnal megalázkodnál előtte, és alázatosan bocsánatot kérnél tőle, egyszerűen nyújtanád neki kezedet, szeretettel emelkednél fel, zavar és nyugtalanság nélkül, és csüggedés nélkül mennél tovább felé.    

[Nagy bizalom Istenben és Máriában]

216. 4° A Szent Szűz nagy bizalommal tölt majd el Isten és önmaga iránt: 1° mert többé nem magadtól közeledsz Jézus Krisztushoz, hanem mindig e jó Anya által; 2° mivel neki adtad minden érdemedet, kegyelmedet és elégtételedet, hogy akarata szerint rendelkezzék velük, Ő neked adja erényeit, és felruház érdemeivel, így bizalommal telve mondhatod Istennek: Íme Mária, a szolgálóleányod, legyen nekem a Te igéd szerint: Az Úr szolgálója vagyok, teljesedjenek hát be rajtam szavaid; 3° mivel mindenestül, testestül-lelkestül átadtad magad neki, Ő, aki adakozó az adakozókkal, és adakozóbb az adakozóknál, viszonzásul csodálatos, de igaz módon ajándékozza magát neked, így nyugodtan mondhatod neki: A tied vagyok, adj nekem szabadulást, vagyis: A Tied vagyok, Szentséges Szűz, ments meg engem; vagy, mint már mondtam, a szeretett tanítvánnyal: Szentséges Anyám, Téged vettelek minden javamul. Szent Bonaventurával még ezt is mondhatod: Szeretett Úrnőm és megmentőm, bizalommal fogok cselekedni és nem félek majd, mert erőm és dicsőségem Te vagy az Úrban…; és másutt: „Tied vagyok egészen, és mindaz, ami az enyém, a tied, ó, dicsőséges, minden teremtett dolog fölött áldott Szűz; szívemre mint pecsétet helyezlek, mert szereteted erős, mint a halál. A próféta érzéseivel elmondhatod Istennek: Uram, sem szívemnek, sem szememnek nincs oka felmagasztalni magát, nincs miért gőgösnek lennie, nagy és csodálatos dolgokat keresnie. Ezzel együtt még mindig nem vagyok alázatos, de a bizalom által felemeltem és megerősítettem lelkemet. Olyan vagyok, mint a földi örömöktől megkímélt, anyja ölén pihenő gyermek, s ez az az öl, melyben javakkal árasztanak el. 4° Ami iránta való bizalmadat még inkább növeli az, hogy önmagadban kevésbé, sokkal inkább benne, kincseskamrádban bízol, miután nála helyezted letétbe minden megőrzésre vagy elajándékozásra való javadat. Ó, mily nagy bizalom, mekkora vigasz a léleknek, mely elmondhatja, hogy Isten kincseskamrája, melyben legértékesebb kincsét elhelyezte, az ő kincseskamrája is. Ő – mondja egy szent – az Úr kincseskamrája

[Mária lelkének és szellemének átadása]

217. 5° A Szent Szűz lelke átadja magát neked, hogy az Urat dicsőítse; az Ő szelleme lép a tied helyébe, hogy megváltó Istenében ujjongjék, feltéve, hogy ennek az áhítatnak hűséges gyakorlója vagy. Mária lelke legyen mindenkiben, hogy dicsőítse az Urat; Mária szelleme legyen mindenkiben, hogy örvendezzék Istenben. Ó, mikor jön el az a boldog idő – mondja egy kortárs szent, aki Máriában teljesen elmerült –, ó, mikor jön el az a boldog idő, amikor Mária lesz Úrnője és Királynője a szíveknek, hogy azokat hatalmas és egyetlen Jézusa uralmának teljesen alávesse? Mikor lélegzik majd be a lelkek Máriát úgy, mint tüdő a levegőt? Akkor majd csodálatos dolgok történnek idelent, ahol a Szentlélek szeretett Jegyesére mintegy újrateremtve talál rá a lelkekben, akikre gyakorta leszáll majd, hogy adományaival, főleg a bölcsesség adományával árassza el őket, hogy a kegyelem csodáit művelhessék. Kedves testvérem, mikor jön el az a boldog idő, Mária kora, amikor majd sok kiválasztott lélek, akiket Mária a Magasságbelitől a maga számára elnyert, Mária bensőjének mélységeiben elmerül, és az Ő élő képmása lesz, hogy Jézus Krisztust szeresse és dicsőítse? Ez az idő csak akkor jön el, ha majd az általam tanított áhítatot megismerik és gyakorolják. Uram, hogy eljöjjön a Te országod, jöjjön el Mária országa!

[A lelkek átalakulása Máriában Jézus Krisztus képmására]

218. 6° Ha ennek az ájtatosságnak hűséges gyakorlásával gondosan ápoljuk lelkünkben Máriát, az élet fáját, akkor a kellő időben meghozza gyümölcsét; és az Ő gyümölcse nem más, mint Jézus Krisztus. Annyi jámbor lelket látok, akik Jézus Krisztust keresik. Egyesek egy bizonyos úton, bizonyos gyakorlattal, mások máshogyan. És miután gyakran sokáig dolgoztak éjszaka, elmondhatják: egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit. És mi is elmondhatjuk nekik: Sokat vetettetek, de keveset takarítottatok be. Jézus Krisztus még túl gyenge bennetek. De Mária szeplőtelen útján, ezt az isteni gyakorlatot végezve, melyet tanítok, nappal dolgozunk, szent helyen és keveset. Máriában nincs éjszaka, mivel bűn, sőt annak még a legcsekélyebb árnyéka sem volt benne soha. Mária szent hely, a szentélyek szentélye, melyben a szentek képződnek és formálódnak.

219. Jegyezd meg, kérlek, amit mondok: a szentek Máriában formálódnak. Nagy a különbség a között, ha egy domborműves alakot kalapáccsal és vésővel dolgozunk ki, vagy ezt az alakot formaöntéssel készítjük. A szobrászok sokat fáradnak, hogy alakjaikat az előbbi módon készítsék el, és ehhez sok időre van szükségük. Az utóbbi módon azonban kevés fáradsággal igen rövid idő alatt elkészülnek velük. Szent Ágoston a Szent Szüzet Isten formájának nevezi. Ha Téged Isten formájának nevezlek, méltó vagy arra. Öntőforma, mely istenek formálására, öntésére való. Akit ebbe az isteni formába öntenek, az gyorsan formálódik és alakul át Jézus Krisztusba és Jézus Krisztus őbeléje. Kis költséggel rövid idő alatt isteni alakot ölt, mivel ugyanabba a formába öntik, mely kialakított egy Istent.     

220. Úgy tűnik, jogosan hasonlíthatom össze azokat a lelki vezetőket és jámbor személyeket, akik Jézus Krisztust magukban vagy másokban más gyakorlatok által akarják kialakítani, azokkal a szobrászokkal, akik bizalmukat saját tudásukba, ügyességükbe és művészi képességeikbe helyezve, számtalan kalapács- és vésőütéssel dolgoznak egy kemény kövön vagy egy megmunkálatlan fadarabon, hogy abból Jézus Krisztus alakját kidolgozzák. Ez az alak olykor természetellenesre sikeredik, vagy azért, mert híjával vannak a szükséges ismeretnek és tapasztalatnak Jézus Krisztus személyét illetően, vagy pedig néhány félresikerült ütés miatt, mely elrontja művüket. Azok azonban, akik magukévá teszik a kegyelem titkát, melyet ismertetek velük, joggal hasonlíthatók olvasztó- és öntőmunkásokhoz, akik megtalálván Mária szép öntőformáját, melyben Jézus Krisztus természetes és isteni módon alakult ki, beleöntik magukat Máriába, hogy ott elvesszenek és Jézus Krisztus hű képmásává váljanak, miközben nem saját ügyességükre, hanem kizárólag a kiválóra formára hagyatkoznak.

221. Ó, mily szép és igaz hasonlat! De ki érti meg? Szeretném, ha te lennél az, kedves testvérem! De emlékezzél arra, hogy csak azt lehet formába önteni, ami olvadt és folyékony: vagyis össze kell zúznod és fel kell olvasztanod magadban a régi Ádámot, hogy az újjá válhass Máriában.

[Jézus Krisztus legnagyobb dicsősége]

222. 7° Ha ezt az ájtatosságot nagyon hűségesen végzed, akkor Jézus Krisztust egy hónap alatt jobban dicsőíted, mint bármely más, talán még nehezebb gyakorlattal is több éven keresztül. Állításom megindokolására álljanak itt a következők:

1° Cselekedeteidet a Szent Szűz által végezve, amire ez a gyakorlat tanít, lemondasz saját szándékaidról és tevékenységeidről, legyenek azok mégoly jók vagy ismertek is, hogy úgymond elvéssz a Szentséges Szűzéiben, jóllehet azok ismeretlenek előtted. Ezáltal részesülsz az Ő szándékainak magasztosságában. Ezek oly tiszták voltak, hogy legkisebb cselekedetével, pl. rokkája megpörgetésével vagy egyetlen öltéssel is jobban dicsőítette Istent, mint Szent Lőrinc kegyetlen szenvedésével a rostélyon, sőt, jobban, mint az összes szentek leghősiesebb cselekedeteikkel. Ezért földi tartózkodása alatt Mária oly kimondhatatlanul sok kegyelmet és érdemet szerzett, hogy könnyebb lenne megszámolni az égbolt csillagait, a tenger vizének cseppjeit és partjának homokszemeit, mint az Ő kegyelmeit és érdemeit. Istent pedig jobban dicsőítette, mint az összes angyalok és szentek valaha is dicsőítették vagy valaha is dicsőítenék. Ó, Mária, te hatalmas csoda! Te csakis a kegyelem csodáit tudod művelni azokban a lelkekben, akik valóban el akarnak veszni benned!

223. 2° Mert a lélek ennek az ájtatosságnak a gyakorlásával semmire sem tartja azt, amit maga gondol, vagy tesz, hanem Jézus Krisztushoz közeledve, sőt, ha csak beszél is vele, Mária tetszésére és rendelkezésére támaszkodik. Ezáltal sokkal inkább gyakorol alázatosságot, mint azok a lelkek, akik önmaguktól cselekednek, saját képességeikre támaszkodnak, és ezekben észrevétlenül is örömüket lelik. Következésképpen az előbbi lélek sokkal magasztosabban dicsőíti Istent, akit csak a kicsik és a szívükben alázatosak dicsőítenek tökéletesen.

224. 3° Mivel a Szentséges Szűz nagy szeretetében örömmel fogadja szűzi kezébe cselekedeteink ajándékát, csodálatos szépséggel, ragyogással ékesíti, és maga mutatja be Jézus Krisztusnak. Ezáltal a mi Urunkat egyértelműen jobban dicsőítjük, mintha bűnös kezünkkel mi mutatnánk be Neki őket. 

225. 4° Végül, valahányszor Máriára gondolsz, Mária helyetted gondol Istenre. Valahányszor dicséred és tiszteled Máriát, Mária veled együtt dicsőíti és tiszteli Istent. Máriánál minden Istenhez viszonyul, és én teljes joggal fogom őt „Isten viszonyának” nevezni, mert mivel mindenben Istenhez viszonyul, Isten visszhangja, amely csak azt mondja, azt visszhangozza: Isten. Ha azt mondod: Mária, ő azt válaszolja: Isten. Szent Erzsébet dicséri Máriát és boldognak mondja, mert hitt; Mária pedig, Isten hű visszhangja azt énekli: Magnificat anima mea Dominum: Magasztalja lelkem az Urat. Amit Mária ebből az alkalomból tett, azt minden nap megismétli. Amikor dicsérjük, szeretjük, tiszteljük vagy odaajándékozzuk neki magunkat, Istent dicsérjük, Istent szeretjük, Istent tiszteljük, Istennek hozunk ajándékot Mária által és Máriában.