Download PDF download

Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről - C. A MÁRIA-TISZTELET FŐ GYAKORLATAI

Spis treści

 

[C. «A Mária-tisztelet fő gyakorlatai»]

115. A Szent Szűz igazi tiszteletének több belső gyakorlata van. Íme röviden a legfontosabbak:

1° Máriát, mint Isten méltó Anyját a hiperdulia kultuszával kell tisztelnünk, azaz Őt minden más szentnél többre kell becsülnünk és jobban kell tisztelnünk, mivel Ő a kegyelem remekműve és első Jézus Krisztus, az igaz Isten és igaz ember után;
2° elmélkedjünk erényeiről, kiváltságairól és cselekedeteiről;
3° elmélkedjünk nagyságáról;
4° nyilvánítsuk ki Neki szeretetünket, dicséretünket és hálánkat;
5° szívből hívjuk segítségül;
6° ajánljuk fel Neki magunkat és egyesüljünk Vele;
7° cselekedeteinket azzal a szándékkal tegyük, hogy neki tetsszünk;
8° minden cselekedetünket Általa, Benne, Vele és Érte kell elkezdenünk, folytatnunk és befejeznünk, hogy azokat Jézus Krisztus által, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztussal és Jézus Krisztusért, mint végső célunkért végezzük. Ezt az utolsó gyakorlatot a későbbiekben megmagyarázom.

116. Az igazi Mária-tiszteletnek több külső gyakorlata is van, melyek közül a legfontosabbak a következők:

1° egyesületeibe és kongregációiba lépni;
2° tiszteletére alapított szerzetesrendekbe lépni;
3° dicséretét hirdetni;
4° tiszteletére alamizsnát adni, böjtölni, lelki és testi önmegtagadást végezni;
5° jelvényeit viselni, mint amilyen a rózsafüzér, a skapuláré vagy egy kis lánc;
6° Jézus Krisztus tizenöt fő titkának tiszteletére figyelmesen, áhítattal és jámborul elimádkozni a tizenöt tized Üdvözlégyből álló rózsafüzért, vagy annak egyharmadát, azaz az öt tizedből álló rózsafüzért, akár az öt örvendetes titok tiszteletére, melyek: az Angyali üdvözlet, Mária látogatása, Jézus születése, Mária megtisztulása és Jézus Krisztus bemutatása a templomban; akár az öt fájdalmas titok tiszteletére, melyek: Krisztus halálfélelme az olajfák hegyén, ostorozása, a Töviskoronázás, a Keresztvitel és a Keresztre feszítés; vagy az öt dicsőséges titok tiszteletére, melyek: Jézus feltámadása, mennybemenetele, a Szentlélek eljövetele vagy Pünkösd, Mária testének és lelkének felvétele a mennybe és megkoronázása a Szentháromság három személye által. Imádkozhatunk hat vagy hét tizedből álló rózsafüzért is, azoknak az éveknek a tiszteletére, melyeket – mint hiszik – a Szent Szűz a földön töltött; vagy a Szentséges Szűz kis füzérét, mely három Miatyánkból és tizenkét Üdvözlégyből áll, tizenkét csillagos koronájának vagy kiváltságainak tiszteletére; végezhetjük az Egyházban általánosan elfogadott és imádkozott kis Szűz Mária zsolozsmát is; vagy imádkozhatunk a kis zsoltáros könyvből, melyet Szent Bonaventura írt a tiszteletére, mely oly gyengéd és oly áhítatos, hogy meghatottság nélkül nem is imádkozhatjuk. Mondhatunk tizennégy Miatyánkot és Üdvözlégyet tizennégy öröme tiszteletére; vagy más imádságot, himnuszt és egyházi éneket, mint a Salve Reginát, az Alma kezdetűt, az Ave Regina coelorumot vagy a Regina coelit az egyházi év különböző szakaszai szerint; vagy az Ave maris Stellát, az O gloriosa Dominát, a Magnificatot vagy bármely más áhítatos imádságot, melyekkel tele vannak a könyvek;
7° tiszteletére egyházi énekeket énekelhetünk vagy énekeltethetünk;
8° bizonyos számú térdhajtást vagy meghajlást végezhetünk, miközben például reggelente hatvanszor vagy százszor elmondjuk: Üdvözlégy Mária, hűséges Szűz, hogy közbenjárásával elnyerjük Istentől a kegyelmek iránti hűséget a nap folyamán; és este:  Üdvözlégy Mária, irgalmasság Anyja, hogy általa Istentől bocsánatot nyerjünk a nap folyamán elkövetett valamennyi bűnünkért;
9° törődhetünk egyesületeivel, díszíthetjük oltárait, megkoszorúzhatjuk és feldíszíthetjük képeit;
10° vihetjük és vitethetjük képeit a körmenetekben és egyet, a gonosszal szembeni erős fegyverként magunknál is hordhatunk;
11° elkészíttethetjük képeit vagy bevésethetjük nevét, és elhelyezhetjük a templomokban vagy házakban, vagy a városok, templomok, házak kapuin;
12° különös és ünnepélyes módon Neki szentelhetjük magunkat.

117. Az igazi Szent Szűz-tiszteletnek még számos más gyakorlata is van, melyeket a Szentlélek sugallt ájtatos lelkeknek, s amelyek nagyban segítik megszentelődésünket. Részletesebben Paul Barry jezsuita atya Nyitott paradicsom című könyvében olvashatunk róluk. Művében a szerző számos olyan áhítatgyakorlatot gyűjtött össze, melyeket a szentek a Szent Szűz tiszteletére gyakoroltak, s melyek csodálatosan segítik a lelkek megszentelődését, feltéve, hogy helyesen végzik őket, azaz:

1° azzal a jó és egyenes szándékkal, hogy egyedül Istennek tetsszenek, hogy Jézus Krisztussal mint végső céljukkal egyesüljenek, és felebarátjuk épülésére szolgáljanak;
2° figyelmesen, szándékos szórakozottság nélkül;
3° áhítattal, sietség és hanyagság nélkül;
4° jámborul, komoly és példás testtartással.