Download PDF download

Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről - 2. AZ IGAZI SZENT SZŰZ-TISZTELET ISMERTETŐJELEI

Spis treści

 

[2. Az igazi Szent Szűz-tisztelet ismertetőjelei]

105. Miután feltártuk és elítéltük a hamis Mária-tiszteleteket, néhány szóban fel kell tárnunk az igazit is, amely: 1° bensőséges, 2° gyengéd, 3° szent, 4° állhatatos és 5° önzetlen.   

[1° «Az igazi tisztelet bensőséges.»]

106. Az igazi Szűz Mária-tisztelet először is bensőséges, azaz lélekből és szívből jön, abból a tiszteletből, amellyel a Szent Szüzet tiszteljük, abból a magasztos eszméből, amelyet nagyságáról alkottunk, és abból a szeretetből, amellyel viseltetünk iránta.

[2° «Az igazi tisztelet gyengéd.»]

107. Másodszor, ez a tisztelet gyengéd, azaz bizalommal teli a Boldogságos Szűz iránt, mint a gyermek bizalma jó anyja iránt. Az igazi tisztelet arra késztet, hogy a lélek minden testi-lelki szükségletében nagy egyszerűséggel, bizalommal és gyengédséggel folyamodjék Máriához. Mindenkor, mindenütt és mindenben jó anyjához fordul segítségért: kételyeiben, hogy megvilágosítsa; tévelygéseiben, hogy jó útra vezesse; kísértéseiben, hogy támaszt nyújtson; gyengeségeiben, hogy erősítse; bukásaiban, hogy felemelje; csüggedéseiben, hogy bátorítsa; aggályaiban, hogy megszabaduljon tőlük; keresztjeiben, munkáiban és élete viszontagságaiban, hogy vigasztalást találjon. Egyszóval minden testi-lelki bajában rendre Mária a segítője, s közben nem kell attól tartania, hogy jó Anyának terhére lesz, s ez Jézus Krisztus nemtetszését váltja ki.   

[3° «Az igazi tisztelet szent.»]

108. Harmadszor, az igazi Mária-tisztelet szent, azaz a lelket arra készteti, hogy a bűnt kerülje és a Szent Szűz erényeit kövesse. Különösen: mélységes alázatosságát, élő hitét, vak engedelmességét, állandó imáját, mindenre kiterjedő önmegtagadását, isteni tisztaságát, égő szeretetét, hősies türelmét, angyali szelídségét és isteni bölcsességét. Ez a Szent Szűz tíz főerénye.

[4° «Az igazi tisztelet állhatatos.»]

109. Negyedszer, az igazi Mária-tisztelet állhatatos, megerősíti a lelket a jóban, és arra készteti, hogy áhítatgyakorlatait ne hagyja el könnyen. Bátorrá teszi, hogy ellenszegüljön a világ divatjainak és elveinek, a test gyötrődéseinek és szenvedélyeinek, valamint az ördög kísértéseinek. Ezért egy igazi Mária-tisztelő nem állhatatlan, nem bosszús, nem aggályos vagy félénk. Ez nem jelenti azt, hogy nem esendő, áhítatában néha nem változik meg, de ha elesik, kezét jó Anyjának nyújtva újból felkel. Ha ájtatosságában nem lel érezhető kellemességre, nem nyugtalankodik: mert Mária igaz és hű tisztelője a Jézusban és Máriában való hitből él, nem a test érzeteiből.

[5° «Az igazi tisztelet önzetlen.»]

110. Végül ötödször, az igazi Mária-tisztelet önzetlen, azaz arra ösztönzi a lelket, hogy ne önmagát, hanem egyedül Istent keresse az Ő szentséges Anyjában. Egy igazi Mária-tisztelő ezt a fenséges Királynőt nem nyereségvágyból vagy érdekből, sem ideiglenes vagy örök testi vagy lelki javakért szolgálja, hanem kizárólag azért, mert megérdemli, hogy Neki és Benne egyedül Istennek szolgáljanak. Máriát nemcsak azért szereti, mert jót tesz vele vagy jót remél Tőle, hanem azért mert szeretetreméltó. Ezért szereti és ezért szolgálja viszontagságaiban, szárazságban, gyönyöreiben és forró áhítatában egyaránt hűen. Éppúgy szereti a Kálvárián, mint a kánai menyegzőn. Ó, mily kedves és értékes Isten és az Ő szentséges Anyja szemében az ilyen tisztelő, aki az Ő szolgálatában nem önmagát keresi! De ritka is az ilyen tisztelő mostanság! Éppen azért, hogy ne legyen ilyen ritka, ragadtam tollat a kezembe, hogy papírra vessem mindazt, amit nyilvánosan vagy személyesen oly sok éven keresztül tanítottam sikeresen a misszióim során. 

111. Azzal a szándékkal, hogy Máriának igaz tisztelőket, Jézus Krisztusnak igazi tanítványokat képezzek, sok mindent mondtam már a Szent Szűzről. De még ennél is több a mondanivalóm, jóllehet tudom, hogy a mondottaknál sokkal többet elmulasztok megmondani, akár tudatlanságból, akár mert nem vagyok rá képes, akár időhiány miatt.

112. Ó! Mily hasznos lenne fáradozásom, ha ez a kis írás egy nemes lélek kezébe kerülne, aki nem vérből, nem a test vagy a férfi akaratából, hanem Istenből és Máriából született, ha ösztönözné és a Szentlélek kegyelme által feltárná előtte a Szent Szűz igazi és valódi tiszteletének kiválóságát és értékét, amelyekről most fogok szólni. Ha tudnám, hogy bűnös vérem hozzájárulhat ahhoz, hogy áthassák a szíveket ezek az igazságok, melyeket most drága Anyám és fenséges Úrnőm tiszteletére írok, kinek legutolsó gyermeke és rabszolgája vagyok, tinta helyett véremmel írnám le ezeket a betűket, annak reményében, hogy jó lelkekre találok, akik az általam tanított ájtatosság hűséges végzésével kárpótolják drága Anyámat és Úrnőmet azokért a veszteségekért, amelyeket hálátlanságommal és hűtlenségemmel okoztam Neki.

113. Jobban, mint valaha, bátorkodom hinni és remélni mindazt, amit szívembe mélyen bevéstem, és amiért sok éve imádkozom Istenhez: hogy a Szent Szűznek előbb-utóbb több gyermeke, szolgája és szerető rabszolgája lesz, mint valaha, ami által Jézus Krisztus, az én drága Tanítóm jobban eluralkodik a szívekben, mint valaha.

114. Előre látom amint sok felbőszült vad sátáni fogával dühödten támad, hogy széttépje ezt a kis írást és azt, aki a Szentléleknek arra szolgált, hogy leírja, vagy legalább egy láda sötétjébe és csendjébe rejtse, hogy ne kerüljön napvilágra. Mi több, ezek a vadállatok megtámadják majd és üldözik mindazokat, akik olvassák és sorait tettre váltják. De annyi baj legyen! Annál jobb! Ez a kilátás bátorságot és a siker reményét önti belém, ami pedig a következő: el fog jönni Jézus és Mária nagy serege, mely mindkét nemből bátor és hűséges katonákból fog állni, akik lecsapnak a világra, az ördögre s a romlott természetre a veszedelmes időkben, amelyek rohamosabban közelednek, mint valaha. Aki olvassa, értse meg! Aki fel tudja fogni, az fogja fel!