Download PDF download

Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről - A. A MÁRIA-TISZTELET SZÜKSÉGESSÉGE

Spis treści

 

[A. A MÁRIA-TISZTELET SZÜKSÉGESSÉGE]

1. Szűz Mária által jött Jézus Krisztus a világra, s szintén Őáltala kell uralkodnia a világon.

2. Szűz Mária nagyon rejtett életet élt, ezért nevezi Őt a Szentlélek és az Egyház Alma Maternak – rejtett és titokzatos Anyának. Alázatossága oly mélységes, hogy a földön nem volt hőbb és örökebb vágya, mint hogy önmaga és a teremtmények előtt rejtve maradjon, egyedül csak Isten ismerje.

3. Isten, hogy meghallgassa hozzá intézett kéréseit, melyekkel elrejtettségért, szegénységért és megaláztatásért esedezett hozzá, örömest rejtette el Őt fogantatásában, születésében, életében, titkaiban, feltámadásában és mennybemenetelében szinte valamennyi emberi teremtmény elől. Még szülei sem ismerték, s az angyalok gyakran kérdezték egymástól: Ki az? Mert a Magasságbeli előlük is elrejtette Őt; vagy ha fel is fedett róla valamit, sokkalta többet eltitkolt.

4. Az Atyaisten beleegyezett, hogy életében Mária semmilyen csodát, legalábbis nyilvánosságra kerülő csodát ne tegyen, jóllehet megadta neki a csodatevés hatalmát. A Fiúisten beleegyezett, hogy Mária alig szóljon, bár közölte vele bölcsességét. A Szentlélekisten beleegyezett, hogy apostolai és evangélistái csak nagyon keveset beszéljenek róla, csak annyit, amennyi Jézus Krisztus megismertetéséhez szükséges, noha az Ő hűséges jegyese volt.

5. Mária a Magasságbeli nagyszerű remekműve, kinek ismeretét és birtoklását a Magasságbeli önmagának tartotta fenn. Mária csodálatra méltó anyja a Fiúnak, aki örömest alázta meg és rejtette el Anyját életében, így méltatva alázatosságát: mint valami idegent, asszonynak szólította, noha szívében minden angyalnál és minden embernél többre becsülte és jobban szerette Őt. Mária a Szentlélek hűséges jegyese és lepecsételt forrása, ahová csak a Szentlélek léphet be. Mária a Szentháromság szentélye és nyugvóhelye, hol Isten fényesebben és istenibb módon van jelen, mint a mindenség bármely más helyén, ami alól még a kerubok és a szeráfok feletti uralkodói helye sem kivétel, s ahová nagy kiváltság nélkül egy teremtménynek sem megengedett a belépés – bármily tiszta is legyen.

6. Azt mondom a szentekkel: a felséges Mária földi paradicsoma az új Ádámnak, melyben Ádám a Szentlélek közbenjárásával testet öltött, hogy benne felfoghatatlan csodákat műveljen. Mária Isten nagy és isteni világa, mely kimondhatatlan szépségeket és kincseket rejt magában. Ő a Magasságbeli magasztossága, melyben, mint saját ölében, elrejtette egyszülött Fiát és benne mindazt, ami a legkiválóbb és a legértékesebb. Ó, ó, mily nagy és titokzatos dolgokat művelt a hatalmas Isten e csodálatos teremtményében, amint azt mély alázatossága ellenére Mária maga is kénytelen megvallani: Nagyot tett velem a Hatalmas. A világ nem ismeri ezeket, mert megismerésükre képtelen és méltatlan.

7. A szentek csodálatos dolgokat mondtak Istennek erről a szent városáról; és mint maguk is bevallották, sohasem voltak ékesebben szólók és elégedettebbek, mint amikor róla beszéltek. Ezek után felkiáltanak, hogy az Isten trónjáig emelt érdemeinek magasságát nem lehet meglátni, a föld határain túlra terjedő szeretetének szélessége nem mérhető, az Istenre is kiterjedő hatalmának nagysága felfoghatatlan, és végül: örvényhez hasonló alázatosságának, erényeinek és kegyelmeinek mélyégét lehetetlen feltárni. Ó, felfoghatatlan magasság! Ó, kimondhatatlan szélesség! Ó, mérhetetlen nagyság! Ó, kifürkészhetetlen örvény!

8. A föld egyik végétől a másikig, az egek legmagasabb magasságában, az örvények legmélyén mindennap minden a csodálatos Máriát dicsőíti és hirdeti. Az angyalok kilenc karát, az embereket – nemre, korra, rangra vagy vallásra való tekintet nélkül –, a jókat és a rosszakat, sőt az ördögöket is, akarva-akaratlan az igazság ereje kényszeríti, hogy boldognak nevezzék Máriát. Mint Szent Bonaventura mondja, az ég összes angyala szüntelenül ezt kiáltja felé: Sancta, sancta, sancta Maria, Dei Genitrix et Virgo (Szent, szent, szent vagy Mária, Istennek szülőanyja és szűz!), s mindennap milliószor és milliószor elmondják neki az Angyali üdvözletet: Üdvözlégy Mária, miközben leborulnak előtte kegyelméért esedezve, hogy tisztelje meg őket valamely parancsával. Szent Ágoston elmondása szerint Szent Mihály, bár az egész mennyei udvar fejedelme, a legbuzgóbb abban, hogy minden tiszteletet megadjon és megadasson neki, s szavára vár, hogy abban a megtiszteltetésben részesüljön, hogy valamely szolgájának szolgálatára lehessen.

9. Dicsősége betölti az egész földet, különösen a keresztény világot. Több ország, tartomány, egyházmegye és város oltalmazója és védője. Több székesegyházat az Ő nevével szenteltek Istennek. Nincs templom, melyben tiszteletére ne emeltek volna oltárt; nincs vidék vagy tartomány, ahol ne volna valamilyen kegyképe, amelynél a bajok orvosoltatnak és mindenféle jótettek esnek meg. Oly sok tiszteletére létesült egyesület és kongregáció, oly sok nevét viselő és oltalma alatt álló szerzetesrend, az egyesületek megannyi tagja és hány szerzetes és tisztelendő nővér hirdeti dicséretét és dicsőíti irgalmasságát! Nincs olyan kisgyerek, aki az Üdvözlégy Máriát gügyögve ne Őt dicsérné; nincs oly bűnös, ha mégoly megátalkodott is, kinek szikrányi bizalma se lenne benne; sőt olyan ördög sincs a pokolban, aki félve tőle, ne tisztelné Őt.

10. Ezek után valóban az kell mondanunk a szentekkel: De Maria nunquam satis. Máriát még nem dicsérték, magasztalták, tisztelték, szerették és szolgálták eléggé. Ő sokkal több dicséretet, tiszteletet, szeretetet és szolgálatot érdemel.

11. Ezek után azt kell mondanunk a Szentlélekkel: A király lányának minden dicsősége belül van. Mintha mindaz a külső dicsőség, amelyben ég és föld versengve részesíti, semmi sem volna ahhoz a dicsőséghez képest, amelyből bensőjében a Teremtőtől részesül, s amelyet a kicsiny teremtmények, akik nem tudnak a Király titkainak titkába hatolni, egyáltalán nem ismernek.

12. Ezek után kiáltsunk fel az apostollal: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta Mária szépségét, nagyságát és fenségét. Mária a csodák, a kegyelem, a természet és a dicsőség csodája. Ha meg akarjátok érteni az Anyát – mondja egy szent –, értsétek meg a Fiát. Ő méltó Anyja Istennek: Itt némuljon el minden nyelv!  

13. Szívem különös örömmel sugallta mindazt, amit leírtam, hogy rámutassak arra, hogy a fenséges Mária eleddig ismeretlen volt, és hogy ez az egyik oka annak, hogy Jézus Krisztust egyáltalán nem úgy ismerik, ahogyan ismerni kellene. Ha tehát eljön Jézus Krisztus ismerete és országa – amint az bizonyos, hogy eljön –, ez csak Szűz Mária ismerésének és országának szükségszerű következménye lesz. Ő hozta Jézus Krisztust először a világra, és másodszor is Ő fogja kinyilatkoztatni.